Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2012/TA, 23 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2012/TA

betreft: [klager] datum: 23 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van het bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend namens

het hoofd van FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 21 juni 2012 van de beklagcommissie bij de inrichting, op het beklag van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 oktober 20120, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord namens de inrichting [...], jurist, drs. [...], hoofd risicomanagement en behandeling bij de inrichting, en klagers
raadsvrouw mr. A.L. Louwerse.

Klagers raadsvrouw heeft schriftelijk meegedeeld dat klager verhinderd is om ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft a. het niet inplannen van verlof voor 26 januari 2012 en 27 januari 2012 en b. klager is op 25 januari 2012 twee uur bezoek in plaats van drie uur bezoek geboden.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en klager een tegemoetkoming van eenmaal een uur verlof en eenmaal een uur bezoek toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van het hoofd van de inrichting en klager
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Met betrekking tot a:
Het beklag betreft geen beklagwaardige beslissing.Verloven waren onbedoeld niet ingepland. Dit had te maken met klagers overgang naar een andere afdeling. Op 26 januari 2012 is het verlof afgeblazen. Klager zat niet goed in zijn vel. ’s Avonds heeft
hij
met wat vertraging recreatief verlof gehad. Klager had voor wat betreft het verlof van 27 januari 2012 zelf doorgegeven aan zijn werkgever dat hij niet zou komen werken en het verlof, dat daarvoor zou worden verleend, is om die reden niet doorgegaan.
Klager is ’s avonds alsnog verlof verleend. Hij heeft slechts een kwartier van dit verlof gemist. Klager is op 29 januari 2012 een extra verlof ter ontspanning geboden.
Met betrekking tot b:
Er is geen beslissing genomen om klagers bezoek te beperken. Klager is derhalve niet-ontvankelijk in het beklag. Het aanvraagformulier voor het bezoek was zoek geraakt. Dit had eveneens te maken met klagers overgang naar een andere afdeling.
Uiteindelijk is het bezoek wel doorgegaan, maar heeft het iets korter dan drie uur geduurd. Niet nagegaan kan worden hoe lang het bezoek precies heeft geduurd. Klager had ook nog een keer extra bezoek kunnen aanvragen. Bezoek is mogelijk vanaf 18.00
uur
tot 22.00 uur. Als het niet om begeleid bezoek gaat, wordt geen tijd bepaald voor het bezoek. Bezoek kan snel geregeld worden.
Het gaat heel goed met klager in de inrichting. Hij zal in november 2012 naar de resocialisatieafdeling worden overgeplaatst. Het bezoek loopt goed. Klager verricht nu vrijwilligerswerk en dit gaat ook goed.

Namens klager is in beroep het volgende toegevoegd aan het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.
Klager had een moeilijk jaar achter de rug. Dit was niet de eerste keer dat het misging met zijn verlof en bezoek. Voor klager was de maat vol. Als hij om halfzeven op zijn werk werd verwacht, kwam het voor dat hij twintig minuten werd opgehouden in de
inrichting. Een van zijn werkgevers heeft hem gezegd terug te komen als hij in de resocialisatiefase zou zitten. Verwezen wordt naar de jurisprudentie van de beroepscommissie waarin bij het ontbreken van individuele omstandigheden bij het niet doorgaan
van verlof toch wordt uitgegaan van ontvankelijkheid en de jurisprudentie voor wat betreft het categoraal niet doorgaan van verlof (door personeelstekort). Klager is ontvankelijk in het beklag. Het verlof is een aantal keren niet doorgegaan.
Met betrekking tot b:
Het was niet de eerste keer dat klager twee uur in plaats van drie uur bezoek werd geboden. De maat was vol.
Het gaat beter met klager, nu de rechtbank zijn tbs met een jaar heeft verlengd.

3. De beoordeling
Met betrekking tot a:
Krachtens artikel 56, tweede lid, onder a, Bvt kan alleen worden geklaagd over intrekking van verlof dat ten tijde van de intrekking een aaneengesloten periode van meer dan een week heeft geduurd, op grond van individuele omstandigheden van de
betreffende verpleegde als bedoeld in artikel 50, derde lid, Bvt. Daarvan is in dit geval geen sprake. Voorts is geen sprake van een categorale intrekking van verlof en/of een intrekking van verlof wegens personeelsgebrek, hetgeen zoals vastgelegd in
vaste jurisprudentie van de beroepscommissie wel tot ontvankelijkheid zou kunnen leiden.
Gelet op het bovenstaande zal de beroepscommissie het beroep van het hoofd van de inrichting op dit punt gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag verklaren.

Met betrekking tot b:
Tegen een vermeende beperking van het recht op bezoek staat beklag open als vermeld in artikel 56, eerste lid aanhef en onder c, van de Bvt. Derhalve heeft de beklagcommissie klager terecht in het beklag ontvangen.
Nu uit artikel 37, eerste lid, van de Bvt juncto 11.3 van de huisregels volgt dat klager het recht heeft om ten minste een uur per week bezoek te ontvangen en hem circa twee uur bezoek, in ieder geval meer dan een uur bezoek, is geboden, is de
beroepscommissie van oordeel dat klagers recht op bezoek niet is geschonden. Voorts had klager de mogelijkheid om extra bezoek aan te vragen.
De beroepscommissie zal het beroep van het hoofd van de inrichting op dit punt gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van het hoofd van de inrichting gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager ten aanzien van het beklag vermeld onder a. alsnog niet-ontvankelijk in het beklag en het beklag
vermeld
onder b. ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. C.F. Korvinus, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven