Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1616/TA, 23 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 12/1616/TA

betreft: [klager] datum: 23 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 9 mei 2012 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. N.A. Heidanus en het hoofd van de inrichting hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 4 september 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam
Over-Amstel.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een (vermeende) schendig van het beroepsgeheim door de wijze waarop telefoongesprekken worden doorverbonden (2012/050), de bedreiging door een medepatiënt (2012/051) en de verkiezing van de verpleegdenraad (2012/053).

De beklagcommissie heeft het beklag met nummer 2012/050 ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag met de nummers 2012/051 en 2012/053 op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
De inrichting erkent dat tijdens telefoongesprekken wordt “ingebroken”. Daarbij wordt door de portier van de Pompestichting duidelijk gemaakt dat er onmiddellijk moet worden opgehangen vanwege een belafspraak. Dit is hoorbaar voor de persoon met wie
klager in gesprek is. Er wordt ook meegeluisterd, hetgeen schending van de privacy is. Voorts bepaalt de portier de belafspraken en dit levert een schending van het recht op gelijkwaardige behandeling op. Klager wordt door de gehanteerde werkwijze
ernstig beperkt in zijn recht op het voeren van telefoongesprekken en zijn privacyrechten. Gezien artikel 8 van het EVRM, de artikelen 10 tot en met 13 van de Grondwet en de Bvt is met verbazing kennisgenomen van de handelswijze van de inrichting en de
uitspraak van de beklagcommissie.
Het inrichtingspersoneel is op de hoogte van de bedreigingen van klager door een medepatiënt. Klager heeft er als gedetineerde recht op dat hij daartegen wordt beschermd. Verwezen wordt naar het EVRM.
De verkiezingen van de verpleegdenraad verlopen niet democratisch.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep schriftelijk medegedeeld niets toe te voegen aan het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Met betrekking tot het beklag met nummer 2012/050 overweegt de beroepscommissie als volgt.
Het enkele feit dat het mogelijk is door patiënten gevoerde telefoongesprekken te onderbreken, is onvoldoende voor de conclusie dat daardoor het recht op privacy is geschonden. Niet aannemelijk is geworden dat de portier tijdens de interruptie vanwege
een belafspraak bekend maakt dat hij een portier van een tbs-inrichting is. Voorts overweegt de beroepscommissie dat onvoldoende aannemelijk is dat vaker geïnterrumpeerd wordt in telefoongesprekken dan strikt noodzakelijk is of dat de portier bij zo’n
gelegenheid het telefoongesprek afluistert. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet leiden tot gegrondverklaring van het beklag.

Hetgeen in beroep is aangevoerd met betrekking tot de klachten met nummers 2012/051 en 2012/053 kan naar het oordeel van de beroepscommissie evenmin tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. R.P.G.L.M. Verbunt en mr.drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 23 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven