Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1784/TA, 23 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:23-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1784/TA

betreft: [klager] datum: 23 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van
[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 juni 2012 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. N.A. Heidanus en het hoofd van de inrichting hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 4 september 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam
Over-Amstel.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering een kopie van de verlofaanvraag aan klager te verstrekken.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
Anders dan de beklagcommissie heeft geoordeeld, kan de aanvraag voor een verlofmachtiging niet worden aangemerkt als een rapport dat in artikel 19 Bvt wordt genoemd en ten aanzien waarvan alleen een recht op kennisneming bestaat. Bovendien wordt deze
aanvraag naar derden verstuurd. Conform de bedoeling en systematiek van de wet heeft degene over wie dat stuk gaat recht op een afschrift daarvan. De Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet bescherming persoonsgegevens en alle gelijksoortige
wetten melden expliciet dat zo’n recht op een afschrift bestaat. Voorts is het onbegrijpelijk dat de inrichting de aanvraag aan derden verstuurt en moeilijk doet over de verstrekking van een kopie daarvan aan de betrokkene. Volgens vaste jurisprudentie
mag een inrichting alleen interne memo’s – bestemd voor intern gebruik – “geheimhouden”.

Het hoofd van de inrichting heeft in beroep schriftelijk medegedeeld niets toe te voegen aan het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Artikel 20, eerste lid, van de Bvt bepaalt dat de verpleegde, behoudens de overeenkomstig het tweede en derde lid te stellen beperkingen, recht heeft op kennisneming van de in het verpleegdedossier vastgelegde gegevens. Ingevolge artikel 20, vijfde
lid,
Bvt heeft de verpleegde het recht een afschrift te ontvangen van het verplegings- en behandelingsplan en de evaluatieverslagen. In artikel 19, eerste lid onder a tot en met g, Bvt zijn de stukken genoemd die in het verpleegdedossier moeten worden
opgenomen. Daaronder vallen onder andere het verplegings- en behandelingsplan. In artikel 25 van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt) is bepaald wat ten minste in het verplegings- en behandelingsplan dient te worden opgenomen. De
aanvraag voor een verlofmachtiging behoort daar niet toe. De beroepscommissie is dan ook van oordeel, nu de aanvraag voor een verlofmachtiging geen deel uitmaakt van het verpleegdedossier, er geen wettelijk recht bestaat op het verkrijgen van een
afschrift van zo een aanvraag. De overige wetten waarop klager zich beroept, zijn niet van toepassing nu de Bvt in deze kwestie heeft voorzien. Hetgeen klager heeft aangevoerd kan derhalve niet tot een andere beslissing leiden dan die van de
beklagcommissie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. R.P.G.L.M. Verbunt en mr.drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 23 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven