Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1835/TA, 29 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:29-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1835/TA

betreft: [klager] datum: 29 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 juni 2012 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 september 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], de zorgmanager, en [...], jurist.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beperking van het recht op contact met de buitenwereld.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is voorzitter van de bewonersraad. Hij wilde bewonersraadpost verzenden. Normaal verzorgt de secretaris van de bewonersraad de post. Klager had zijn post (zes brieven) via de zorgtherapie aangeboden om extern te laten verzenden. De enveloppen
waren geadresseerd, maar niet gefrankeerd. Voor bewonersraadpost is er budget beschikbaar. Het was duidelijk dat de post via de postkamer verzonden zou moeten worden. Klager heeft geen tijd en energie om de post rond te brengen. Er worden allerlei
smoesjes verzonnen om klager zelf te laten lopen. De post is uiteindelijk niet bezorgd.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De geadresseerden bevinden zich binnen een straal van 50 meter van klagers verblijf. Er is open contact tussen de afdelingen. Normaal loopt een medewerker in de ochtend een rondje. Er wordt dan interne post, zoals memo’s, rondgebracht. Het is niet de
bedoeling dat post tussen de bewoners door deze medewerker wordt rondgebracht omdat er gewoon open contact is. Een medewerker wilde de post niet rondbrengen en heeft aan klager gezegd dat hij zelf de post kan rondbrengen. Klager heeft de post toen voor
externe verzending aangeboden, zonder de post te frankeren. Had klager de post gefrankeerd, dan was de post voor externe verzending aangeboden. In de huisregels staat dat de kosten voor postverzending voor rekening van de bewoner zijn.

3. De beoordeling
In artikel 35 van de Bvt is – voor zover van belang – bepaald dat de verpleegde, behoudens beperkingen, het recht heeft om brieven en stukken per post te verzenden en te ontvangen. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij het hoofd van de inrichting
anders bepaalt, voor rekening van de verpleegde.

In dit geval wilde klager namens de bewonersraad post versturen naar andere verpleegden. Nu klager de post niet gefrankeerd had, overweegt de beroepscommissie dat klager de post niet correct heeft aangeboden voor externe verzending. Daarnaast is niet
aannemelijk geworden dat klager een beroep heeft gedaan op het budget bestemd om de post voor de bewonersraad te frankeren. De beroepscommissie oordeelt daarom dat er geen sprake van een beperking als bedoeld in artikel 56, eerste lid, onder c van de
Bvt. De beroepscommissie beslist derhalve als volgt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. G.L.M. Urbanus, voorzitter, mr.drs. L.C. Mulder en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 29 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven