Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2501/GB, 17 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2501/GB

Betreft: [klager] datum: 17 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot deelname aan een penitentiair programma (p.p.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 31 oktober 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt
beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Maashegge te Overloon. Op 31 juli 2012 is hij overgeplaatst naar de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Maashegge.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Hij moest op 11 juli 2012 als getuige bij de rechtbank verschijnen. Hij werd opgehaald en vervoerd door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Op de terugweg had klager een woordenwisseling met
de chauffeur en bij aankomst bij de locatie Maashegge werd hem op een verbaal agressieve manier verweten dat hij de bus had vies gemaakt en heeft hij een rapport gekregen. Als straf is zijn weekendverlof ingetrokken. Klager heeft de straf, na overleg
met zijn advocaat, geaccepteerd. Een week later heeft hij verzocht om deelname aan een p.p. Alle partijen hebben positief geadviseerd. Klagers werkgever, de inrichting en de reclassering. De selectiefunctionaris heeft het verzoek afgewezen, vanwege
klagers gedrag. Klager is hiervoor al disciplinair gestraft. Tevens heeft de selectiefunctionaris besloten om hem over te plaatsen naar een b.b.i. Klager had net een positieve draai aan zijn leven gegeven. Hij heeft aan het begin van zijn detentie zijn
diploma behaald en hij heeft de Cova-training afgerond. Ook heeft hij in dertig maanden tijd geen enkele keer positief gescoord bij een urinecontrole. Hij heeft in twee maanden ruim € 1300,= aan boetes betaald om te kunnen deelnemen aan een p.p. Hij
heeft zich bewust bezig gehouden met zijn toekomst, aangezien zijn ouders onlangs zijn gescheiden en de gezondheid van zijn vader met de dag achteruit gaat. Klager vindt dat hij nu tot drie maal toe wordt gestraft. Hij wil in beroep tegen de
beslissingen van de selectiefunctionaris. Hij is bereid om, mocht zijn beroepschrift niet duidelijk zijn, dit mondeling toe te lichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Het verzoek tot deelname aan een p.p. is afgewezen vanwege klagers gedrag tijdens het transport met DV&O. Hij heeft zich zeer onbeschoft gedragen door de
transportgeleiders uit te schelden, te schoppen in de bus en vervolgens in de bus te urineren. Ook heeft hij geweigerd om de bus schoon te maken. Klager is teruggeplaatst in de b.b.i. omdat hij in de z.b.b.i. aan de limiet van vijf maanden zat.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. Het beroep is gericht tegen de beslissing tot afwijzing van klagers verzoek om deelname aan een p.p. Uit het selectieadvies van de z.b.b.i. de locatie Maashegge volgt dat klagers gedrag op de afdeling correct en vriendelijk was. Hij werkte
buiten de inrichting en dit verliep goed. Ook de weekendverloven verliepen goed. Klager heeft alle boetes betaald. Vlak voordat het selectieadvies zou worden opgestuurd heeft het incident tijdens het vervoer met DV&O plaatsgevonden. Klager heeft onder
meer geürineerd in de transportbus en geweigerd om dit schoon te maken. Hij is hiervoor disciplinair gestraft door intrekking van zijn eerstvolgende verlof. Desondanks heeft het Multi Disciplinair Overleg (MDO) aangegeven positief te zijn ten aanzien
van deelname aan een p.p. Het incident tijdens het transport is hierbij meegewogen. Ook de reclassering en het Openbaar Ministerie hebben positief geadviseerd ten aanzien van deelname aan een p.p. Gelet op deze positieve adviezen, daarbij in aanmerking
genomen dat klager zich verder altijd correct en netjes heeft gedragen en de einddatum van zijn detentie -30 november 2012 - in zicht is, is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, als onredelijk en onbillijk moet worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard en de beslissing van de selectiefunctionaris zal worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te
nemen. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 17 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven