Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2261/GA e.a., 17 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2261/GA, 12/2265/GA t/m 12/2267/GA,12/2269/GA t/m 12/2271/GA, 12/2273/GA, 12/2275/GA,12/2276/GA, 12/2279, 12/2280/GA, 12/2525/GA t/m 12/2530/GA

betreft: [klager A] en 17 andere klagers datum: 17 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem,

gericht tegen de uniforme uitspraak van 18 juni 2012 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op eenzelfde klacht van meerdere klagers,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 september 2012, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur. Voorts was als toehoorder aanwezig [...], stagiaire bij de p.i. Haarlem.

Medeklager P. is uitgenodigd voor de zitting om mede namens de andere gedetineerden het woord te voeren. Hij is inmiddels in vrijheid gesteld en hoewel hij op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.
De beroepscommissie heeft tevens medeklager M. voor de zitting uitgenodigd om namens de andere klagers het woord te voeren. Hij heeft afstand gedaan van de mogelijkheid om ter zitting van de beroepscommissie te verschijnen.

Deze uitspraak heeft betrekking op klager [A] en 17 andere klagers die in een bijlage aangehecht aan deze uitspraak worden genoemd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, a de duur van de sport en b de recreatie.

De beklagcommissie heeft het beklag onder a en b gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van tweemaal € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag onder
a en b.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Ten aanzien van a:
Ter zitting van de beklagcommissie is de klacht aangevuld met de duur van het sportmoment en ter zitting kan niet een onderdeel aan de klacht worden toegevoegd. De directie kan het verweer niet voorbereiden en de beklagtermijn is ook ruimschoots
overschreden. Dit onderdeel had derhalve niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.
In het rooster is voor de sport 50 minuten ingepland, 45 minuten sport en 5 minuten looptijd. Daarna kan er 15 minuten worden gedoucht. Voorts worden in het weekeinde vaak extra sportmomenten ingepland.
De looptijd van 5 minuten is niet royaal, maar het is voldoende, omdat de sport ook wel op het vlak wordt gegeven. Voor het opstellen van het dagprogramma hanteert DJI het Makki-model. In dit model is elke activiteit aan een personeelslid gekoppeld en
de looptijd valt daarbuiten. In dit model mogen er niet te veel momenten zijn waarop er geen activiteiten zijn, zgn ‘witte vlekken’. Het dagprogramma dient ter goedkeuring aan DJI te worden voorgelegd. Indien een inrichting te veel personeel inroostert
voor bijvoorbeeld de looptijden dan komt dit voor eigen rekening van de inrichting.

Ten aanzien van b:
In totaal zijn er 6 uur en 10 minuten recreatie per week ingepland in het dagprogramma. Aangezien de recreatiezaal grenst aan de afdelingen is de 10 minuten extra tijd voldoende om de looptijden te compenseren. Er moeten 30 gedetineerden worden
uitgesloten door 3 p.i.w.-ers. Indien er een langere looptijd in het rooster wordt opgenomen komt het dagprogramma in de knel.
De directeur acht een compensatie niet aangewezen.

Klagers hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het beroep van de directeur.

3. De beoordeling
Ten aanzien van a:
In het klaagschrift wordt geklaagd over de regelmatige uitval van de sport en ter zitting van de beklagcommissie is deze klacht uitgebreid met de duur van de sport. De beroepscommissie overweegt dat een dergelijke uitbreiding van de klacht feitelijk
een
nieuwe afzonderlijke klacht inhoudt. Deze klacht had (tijdig) moeten worden ingediend bij de beklagcommissie. Nu dat is nagelaten, kunnen klagers niet worden ontvangen in hun beklag. Het beroep zal gegrond worden verklaard.

Ten aanzien van b:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klagers alsnog niet-ontvankelijk in hun beklag. De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van b
ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U van de Pol, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. Th. E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 17 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven