Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2963/GV, 22 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2963/GV

betreft: [klager] datum: 22 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 september 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt - zakelijk weergegeven - toegelicht. Klager verzoekt om onbegeleid incidenteel verlof om zijn zoontje te bezoeken. Zijn zoontje is geboren met het Foetaal Alcohol Syndroom en verblijft in een gezinshuis. Zijn zoontje
ziet klager als vertrouweling. Klager verwijst naar een behandelplan en een brief van de gezinsvoogd met betrekking tot zijn zoontje.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt - zakelijk weergegeven - toegelicht. Klagers verzoek tot incidenteel verlof is afgewezen, omdat na raadpleging van de medisch adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet is
gebleken dat het zoontje van klager niet bij klager op bezoek kan komen.
Namens de Staatssecretaris is per brief van 26 september 2012 bericht dat na het lezen van het beroepschrift is besloten om klager onder begeleiding van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) incidenteel verlof te verlenen om zijn zoontje te
bezoeken.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De vrijhedencommissie van de penitentiaire inrichting Zwolle heeft - gezien de problematiek van klagers zoontje - geadviseerd om klager incidenteel verlof te verlenen onder begeleiding van DV&O.
De Advocaat-Generaal bij het ressortparket te Leeuwarden heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van incidenteel verlof. Gelet op de ernst van de verdenking jegens klager (mensenhandel) en de omstandigheid dat in klagers zaak nog
getuigen moeten worden gehoord, is het van belang dat het bezoek onder begeleiding van beveiligingspersoneel plaatsvindt.
De politie is niet geraadpleegd ten aanzien van het verlofadres, omdat het bezoek zal plaatsvinden bij Bureau Jeugdzorg of in het gezinshuis.

3. De beoordeling
Klager heeft blijkens het advies vrijheden verzocht om onbegeleid incidenteel verlof om zijn zoontje te bezoeken. Namens de Staatssecretaris is bericht dat is besloten om klager onder begeleiding van DV&O incidenteel verlof te verlenen. Gelet op de
adviezen van de Advocaat-Generaal en de vrijhedencommissie, daarbij in aanmerking genomen dat er volgens de reclassering een hoog risico bestaat op het onttrekken aan voorwaarden, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de
Staatssecretaris om aan klager onder begeleiding van DV&O (alsnog) incidenteel verlof te verlenen, niet onredelijk of onbillijk is. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 22 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven