Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/3236/SGB, 18 oktober 2012, schorsing
Uitspraakdatum:18-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/3236/SGB

Betreft: [klager] datum: 18 oktober 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 19 september 2012 tot overplaatsing naar de gevangenis van
de
p.i. Krimpen aan den IJssel.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van de op 25 september 2012 kenbaar gemaakte bezwaren, van de beslissing op het bezwaarschrift van 15 oktober 2012, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 18 oktober 2012.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Blijkens de inlichtingen heeft de selectiefunctionaris rekening gehouden met de eerdere gegrondverklaring van een beroep van verzoeker tegen plaatsing in
de
p.i. Ter Apel en verzoeker in de regio Rotterdam geplaatst. In het licht daarvan wordt - naar het voorlopig oordeel van de voorzitter - voldoende aannemelijk dat er, gelet op de wachtlijsten, aanleiding was om verzoeker over te plaatsen naar de
gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel en niet naar de locatie De Schie te Rotterdam. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris op 18 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven