Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1509/GB, 19 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1509/GB

Betreft: [klager] datum: 19 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door de kantoorgenoot van zijn raadsman mr. A.C. Bosch, op 10 september 2012 door de voorzitter van de beroepscommissie gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 24 augustus 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen, waar een beperkt beveiligingsniveau geldt. Op 27 april 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie
Norgerhaven, waar een normaal beveiligingsniveau en een regime van algehele gemeenschap gelden.

2.2. Bij uitspraak van 16 oktober 2012, met nummer 12/1805/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid van de Pbw, is het beroep van klager, gericht tegen de uitspraak van 1 juni 2012 van de beklagcommissie bij de locatie Groot
Bankenbosch betreffende een ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan een of meer bepaalde activiteiten buiten de beveiligde zone van de inrichting voor de duur van veertien dagen en het niet mogen deelnemen aan eventuele verloven en b. een
disciplinaire straf van een dag opsluiting in een strafcel, wegens een positieve test op alcohol, ongegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiebeslissing is onredelijk en onbillijk en in strijd met het drugsontmoedigingsbeleid genomen. Op 27 december 2012 is klager teruggekeerd van kerstverlof en heeft hij in verband met alcoholgebruik een waarschuwing gekregen. Het promillage van
0,44 was niet genoeg om hem een sanctie op te leggen en is niet aan te merken als alcoholgebruik in de zin van het drugsontmoedigingsbeleid. Op 10 april 2012 is hij teruggekeerd van verlof en is geconstateerd dat hij alcohol had gedronken. Klager had
de
dagen tevoren alcohol gedronken. Er is binnen drie maanden geen sprake van een tweede gebruik van alcohol. Tussen eind december 2011 en 10 april 2012 ligt een periode die langer is dan drie maanden. In februari 2012 is hij teruggekeerd van verlof en
had
hij geen alcohol gedronken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is bij beslissing van 16 april 2012 geplaatst in de gevangenis van de locatie Groot Bankenbosch. Het is binnen het gevangeniswezen niet toegestaan alcoholische drank te gebruiken. In de inrichting, maar ook bij terugkeer van verlof, dient een
gedetineerde niet onder invloed van alcohol te zijn. Bij binnenkomst vanuit de locatie Zoetermeer was klager te laat en had hij teveel alcoholische drank genuttigd. Na het eerste verlof van klager kwam hij terug met alcohol op. Dit was niet genoeg voor
een sanctie, maar hij heeft hiervoor in een gesprek met de directeur wel een waarschuwing gekregen. Op 10 april 2012 is klager wederom met alcohol op teruggekeerd van weekendverlof. Hem is vervolgens een ordemaatregel opgelegd in afwachting van
overplaatsing. Volgens het Drugsontmoedigingsbeleid volgt tijdens verblijf in een (z.)b.b.i. bij het eerste alcoholgebruik een waarschuwing en bij het tweede herselectie naar een gesloten inrichting. Klager voldoet aan de gestelde criteria en derhalve
is het te billijken dat hij is teruggeplaatst naar een gesloten inrichting.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Norgerhaven is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Bij plaatsing in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch is geconstateerd dat klager alcohol had gedronken. Na terugkeer van zijn eerste weekendverlof bleek dat klager opnieuw alcohol had gedronken. Na
terugkeer van weekendverlof op 10 april 2012 is gebleken dat er wederom sprake was van alcoholgebruik. Klager heeft ook toegegeven alcohol te hebben gedronken. Gelet op het belang van een consistent alcoholontmoedigingsbeleid kan de op de onder 3.2
genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris om klager vanuit een b.b.i. met regimaire verloven in een gesloten gevangenis te plaatsen, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven