Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2482/GB, 15 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:15-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2482/GB

Betreft: [klager] datum: 15 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.P. Friperson, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 12 april 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Zoetermeer. Op 7 mei 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt - zakelijk weergegeven - toegelicht. In de bestreden beslissing is onvoldoende gemotiveerd welk gedrag van klager heeft geleid tot afwijzing van zijn verzoek. Het enige incident waar de selectiefunctionaris
op kan doelen, is het feit dat klager zijn urine aan een medegedetineerde wilde geven. Dit feit heeft echter alweer vier maanden geleden plaatsgevonden en heeft reeds geleid tot de afwijzing van twee verzoeken om algemeen verlof. Het standpunt van de
selectiefunctionaris dat eerst een verdiepingsonderzoek dient plaats te vinden, heeft een vertraging van klagers detentiefasering tot gevolg. Deze vertraging is aan de directeur toe te rekenen. Klager verblijft al sinds mei 2012 in de inrichting en
eerst nu wordt gesproken over gedragsinterventies. Voorts zijn er volgens klager door de selectiefunctionaris onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit een eventueel maatschappelijk risico blijkt. Klagers belang bij een tijdige en goede
voorbereiding op zijn terugkeer in de maatschappij dient te prevaleren boven eventuele andere belangen. Klager verzoekt om toekenning van een tegemoetkoming van € 50, =.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt - zakelijk weergegeven - toegelicht. Klager wordt voorlopig niet in een b.b.i. geplaatst in verband met zijn gedrag in de inrichting en omdat de reclassering stelt dat in
het kader van “Binnen Beginnen” nog geen verdiepingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Er dient nog onderzocht te worden in hoeverre sprake is van persoonlijkheidsproblematiek bij klager en welke hulpverlening daarvoor nodig is. Op dit moment kan nog geen
goede inschatting worden gemaakt met betrekking tot de meerwaarde van plaatsing in een b.b.i. Tevens kan nog niet goed worden ingeschat of klager kan omgaan met de verantwoordelijkheden en vrijheden die hij bij plaatsing in een b.b.i. zal krijgen.
Gelet
op het advies van de reclassering heeft de selectiefunctionaris besloten om klager vooralsnog niet in een b.b.i. te plaatsen.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, pagina 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de
preventieve hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en
achtergrond van het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Uit de stukken volgt onder meer dat er volgens de reclassering een verdiepingsonderzoek dient plaats te vinden alvorens er een gedegen plan van aanpak kan worden opgesteld. Er is nog geen zicht op wanneer dit onderzoek precies zal gaan
plaatsvinden. Klagers trajectbegeleider in het kader van “Binnen Beginnen” heeft daarom negatief geadviseerd ten aanzien van klagers verzoek. De inrichting heeft dit advies gevolgd. Nu op dit moment niet kan worden ingeschat of klager kan omgaan met de
vrijheden en verantwoordelijkheden die bij plaatsing in een b.b.i. komen kijken, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris dat klager vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i., bij afweging
van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Het beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard. Voor zover het beroep is gericht tegen eventuele beslissingen van de directeur van de p.i.
Dordrecht kan klager niet worden ontvangen in het beroep. Beklag tegen dergelijke beslissingen staat open mits voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 61 van de Pbw.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager voor zover het beroep eventuele beslissingen van de directeur van de p.i. Dordrecht betreft niet-ontvankelijk in het beroep en verklaart het beroep voor het overige ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 15 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven