Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2443/GB, 10 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:10-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2443/GB

Betreft: [klager] datum: 10 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. Hendriksen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Forensische Verslavingskliniek (FVK) De Kijvelanden afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 februari 2011 gedetineerd. Hij verblijft sedert 10 februari 2011 in de locatie Zuid te Arnhem. De fictieve einddatum van klagers detentie is gesteld op 20 juli 2014.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Artikel 15, vijfde lid, Pbw refereert aan een plaatsing in een inrichting als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en de FVK De Kijvelanden kan als zodanig worden gekwalificeerd. Klager is door
een deskundige beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen van artikel 15, vijfde lid, Pbw. Dit artikel biedt niet de ruimte om een plaatsing afhankelijk te maken van een crisissituatie, zoals de selectiefunctionaris doet, noch biedt de wet
de mogelijkheid een nodig geachte behandeling in de tijd te beperken of gelijk te stellen met een resocialisatieprogramma en aldoende in de tijd te beperken.
Het beroep dient gegrond te worden verklaard en klager dient alsnog in de FVK De Kijvelanden te worden geplaatst. Volgens de BSD van de locatie Zuid is het behandelaanbod nog steeds van kracht.
De raadsman verzoekt uitdrukkelijk om hem in de gelegenheid te stellen het beroep mondeling toe te lichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Indien op grond van een persoonlijkheidsstoornis een detentievervangende behandeling is aangewezen dan duurt de plaatsing tot het eind van de detentie. Hierbij geldt de afspraak dat een dergelijke plaatsing niet geschiedt voor de laatste achttien
maanden van detentie, om een resocialisatietraject gelijk te stellen met criteria die gelden voor een reguliere detentiefasering.
Gesteld wordt dat klager thans zeer gemotiveerd is om te werken aan zijn problemen. Klager heeft een lang detentieverleden en tijdens een eerdere voorwaardelijke veroordeling is besloten tot behandeling. Klager was toen ook zeer gemotiveerd, maar heeft
het laten afweten. De huidige delicten heeft klager gepleegd in de proeftijd en de voorwaardelijke straffen zijn vervolgens ten uitvoer gelegd. De selectiefunctionaris ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat klagers motivatie nu een andere is.
Er
zijn geen redenen om thans, zo ver voor de beoogde v.i.-datum, te starten met een behandeltraject. Mocht het een zeer langdurig traject betreffen dan kan dit ook worden voortgezet tijdens een v.i.-periode.

4. De beoordeling
De beroepscommissie wijst het verzoek van de raadsman om het beroep mondeling toe te lichten af, nu geen nadere reden is opgegeven waarom hij gehoord wenst te worden. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

In artikel 30 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden (de Regeling) is de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Pbw geregeld. In de toelichting bij dit artikel wordt gesteld,
voor zover hier van belang, dat toepassing van artikel 15, vijfde lid, van de wet is bedoeld voor de gedetineerde:
- “voor wie op grond van een persoonlijkheidsstoornis een detentievervangende behandeling is aangewezen in een andere voorziening dan een tbs-inrichting”.
In de verkorte indicatiestelling van 16 april 2012 van de NIFP wordt gesteld dat sprake is van een hoge verbijfsintensiteit en dat gezien de zorg- en beveiligingsvraag betrokkene geïndiceerd is voor het forensisch psychiatrisch circuit, op het niveau
van een forensisch psychiatrische kliniek. Betrokkene is geïndiceerd voor een gesloten unit, binnen een gestructureerde, begrenzende behandelomgeving met benodigde interventies bij zowel verslavings- als de persoonlijkheidsproblematiek, waarvan bij
klager sprake is, met daaruit vloeiend delictgedrag. Als zorgaanbieder wordt de FVK De Kijvelanden aanbevolen.

De directeur van de p.i. Arnhem Zuid heeft geconcludeerd en geadviseerd dat hij, gelet op het functioneren in de inrichting, het TR plan en de indicatiestelling van het NIFP, wil voorstellen klager krachtens artikel 15, vijfde lid, van de Pbw te
plaatsen in de FVK De Kijvelanden te Poortugaal, waar hij op 16 juli 2012 geplaatst kan worden.

De selectiefunctionaris acht in zijn afwijzende beslissing een eerdere plaatsing dan in de laatste 18 maanden van de detentie, nu hij twijfelt aan de motivatie van klager voor behandeling, er geen sprake is van een crisissituatie en “een en ander
conform de geldende afspraken (toetsingskader) met het OM” is, niet geïndiceerd.
Dat eerst sprake moet zijn van een crisissituatie dan wel voldoende motivatie aan de zijde van betrokkene zijn geen voorwaarden die aan een plaatsing zoals gevraagd zijn verbonden. Welke afspraken er met het OM zijn gemaakt op dit punt, geeft de
selectiefunctionaris in zijn beslissing niet aan. De beslissing van de selectiefunctionaris is dan ook onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 10 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven