Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2315/GB, 8 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:08-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2315/GB

Betreft: [klager] datum: 8 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) met aansluitend deelname aan een penitentiair programma (p.p.) (een zogenaamd gestapeld traject) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 september 2009 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Het selectieadvies bevat een aantal onjuistheden en onduidelijkheden. Klagers verzoek is afgewezen, omdat hij geen aanvaardbaar verlofadres heeft en omdat hij niet op een verantwoorde wijze omgaat met zijn medicatie. Ter onderbouwing van de
selectiebeslissing wordt verwezen naar de negatieve adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie. De directie van de locatie Zuyder Bos lijkt derhalve geen zelfstandige belangenafweging te maken. Door geen zelfstandige belangenafweging te maken,
heeft de directie van de locatie Zuyder Bos haar advies ondeugdelijk voorbereid. Uit de rapportage van de reclassering komt naar voren dat de reclassering het door klager opgegeven verlofadres in Den Helder heeft gecontroleerd en goedgekeurd. De
politie
heeft negatief geadviseerd ten aanzien van het verlofadres, omdat klager geen binding zou hebben met Den Helder. Uit het selectieadvies blijkt echter dat klager regelmatig bezoek uit Den Helder ontvangt. Klagers vriendin woont in Den Helder en klager
wil na zijn detentie met haar zijn leven opbouwen. Klagers internist is werkzaam in het ziekenhuis in Den Helder. Het slachtoffer in klagers zaak woont in de omgeving van Zoetermeer. Het door klager opgegeven verlofadres had gelet op vorenstaande geen
grond mogen vormen voor de afwijzing van klagers verzoek. Uit het selectieadvies komt niet naar voren dat rekening is gehouden met de positieve rapportage van de reclassering.
Klager heeft veel problemen gehad met de medische dienst. Het is opmerkelijk dat gesteld wordt dat er mogelijk iets met klager zou kunnen gebeuren, omdat hij op een onverantwoorde wijze omgaat met zijn medicatie. Klager is reeds lange tijd
diabetespatiënt en hij sport veel. Klager is onder controle van een internist en hij heeft gedurende zijn verblijf in de locatie Zuyder Bos geen problemen gehad ten gevolge van zijn diabetes. Klager kan op een verantwoordelijke manier omgaan met zijn
medicatie.
Klager heeft bezwaar aangetekend tegen het door de directie gegeven advies. De directeur van de locatie Zuyder Bos heeft, voorafgaand aan het door de directie gegeven advies, aangegeven dat de directie van de locatie Zuyder Bos positief zou adviseren
ten aanzien van klagers verzoek. Op 28 augustus 2012 is de zaak behandeld bij de Commissie van Toezicht. De zaak is ter zitting aangehouden en zal schriftelijk worden afgedaan. Klager wil het beroep graag mondeling toelichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager wil overgeplaatst worden naar een beperkt beveiligde inrichting. Het door klager opgegeven verlofadres kan niet als een aanvaardbaar verlofadres worden aangemerkt. Klager is volgens de politie niet welkom in Den Helder, omdat hij bekend staat
als
een actieve veelpleger en omdat hij geen binding heeft met Den Helder. Klagers vriendin woont in Den Helder, maar klager is niet ingeschreven in de gemeente Den Helder. Klager staat bekend als iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. Klager is
diabetespatiënt en hij dient zijn medicatie tijdig in te nemen. De inrichting dient klager hier regelmatig op te wijzen. Klager heeft al eens drie dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Het feit dat de locatie Zuyder Bos heeft aangegeven dat klager
nog steeds niet op een verantwoorde wijze omgaat met zijn medicatie, is voor de selectiefunctionaris de reden geweest om klagers verzoek tot overplaatsing naar een inrichting met meer vrijheden af te wijzen. Klager kan erg ziek worden indien hij niet
tijdig zijn medicatie inneemt en zolang hij onder de verantwoording van justitie valt, wordt geen enkel risico genomen.

4. De beoordeling
4.1. Klager wil zijn beroep graag mondeling toelichten. Nu onvoldoende gemotiveerd is waarom klager zijn beroep mondeling wil toelichten en de beroepscommissie zich voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen, wijst de beroepscommissie
het
verzoek af.

4.2. Op grond van artikel 2 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling), komen voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of
maatschappelijk risico vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,=
hebben openstaan, een strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.3. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.4. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het p.p. en de gedetineerde moeten voldoen.

4.5. Klager verzoekt om overplaatsing naar een z.b.b.i. met aansluitend deelname aan een p.p. De selectiefunctionaris stelt dat het door klager opgegeven verlofadres, gelet op het negatieve advies van de politie, niet kan worden aangemerkt als een
aanvaardbaar verlofadres. De beroepscommissie is van oordeel dat het advies van de politie onvoldoende is onderbouwd. De stelling dat klager geen binding heeft met Den Helder houdt, nu uit de stukken blijkt dat het door klager opgegeven verlofadres het
adres van zijn vriendin betreft en klager regelmatig bezoek ontvangt van zijn vriendin, geen stand. Het feit dat klager bekend staat als actieve veelpleger kan zonder nadere motivering evenmin een grond vormen voor afkeuring van het door klager
opgegeven verlofadres. De bestreden beslissing is tevens gebaseerd op het feit dat klager niet op een verantwoorde wijze omgaat met zijn medicatie. De stelling van de selectiefunctionaris dat klager erg ziek kan worden indien hij niet tijdig zijn
medicatie inneemt, is niet met medische stukken onderbouwd. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat er sprake is van een motiveringsgebrek. Derhalve is het beroep gegrond en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De
selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 8 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven