Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1557/SGA, 24 mei 2012, schorsing
Uitspraakdatum:24-05-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1557/SGA

Betreft: [klager] datum: 24 mei 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie De Schie.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 16 mei 2012, inhoudende de oplegging van een aantal toezichtmaatregelen, zulks
tot na de eerstvolgende toetsing van verzoekers risicoprofiel (als bedoeld in het kader van de circulaire Gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico (GVM), welke maatregelen zijn opgelegd in verband met klagers status “Verhoogd” op de
lijst GVM. De toezichtsmaatregelen gaan in op 16 mei 2012 en zullen eindigen op 20 juni 2012.
De directeur heeft deze toezichtsmaatregelen opgelegd gelet op de circulaire d.d. 13 oktober 2010 van de minister van justitie in combinatie met zijn verantwoordelijkheid voor verzoekers veiligheid en de veiligheid binnen de inrichting. Maandelijks zal
worden getoetst of er aanleiding is voortijdig over te gaan tot aanpassing van genoemde maatregelen.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 22 mei 2012. De voorzitter begrijpt uit de schriftelijke inlichtingen van de secretaris van de beklagcommissie bij voormelde locatie dat zij het schorsingsverzoek
als klacht hebben ingeboekt. Verzoekers raadsman, mr. N.M. van Wersch, heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een nadere reactie te geven op het door verzoeker ingediende schorsingsverzoek.

1. De beoordeling
De voorzitter betreurt dat het langere tijd heeft geduurd alvorens hij het verzoek heeft kunnen beoordelen en daarop heeft kunnen beslissen. Dat tijdsverloop, dat overigens niet aan verzoeker en ook niet aan de directeur kan worden toegerekend, is
evenwel geen aanleiding om over te gaan tot een toewijzing van het verzoek.

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuit-voerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Uit de stukken blijkt het volgende. Tot 13 oktober 2011 verbleef verzoeker op de terroristenafdeling van de locatie De Schie. Hierna is verzoeker geplaatst op een gevangenisafdeling in een regime van algehele gemeenschap. Conform genoemde circulaire
kreeg verzoeker hierna het profiel “hoog” en zou na één jaar herbeoordeling plaatsvinden. Ten aanzien van zijn profiel met de opgelegde toezichtmaatregelen is verzoeker minimaal één keer per maand door de directeur (in het bijzijn van het
afdelingshoofd) gehoord. Op 17 november 2011 is zijn profiel afgeschaald naar “verhoogd”. Dit zal voortduren totdat anders wordt beslist. De maandelijkse toetsing kan wel voor afschaling van toezichtmaatregelen zorgen. Zo is er bij betreffende
beslissing d.d. 16 mei 2012 afschaling geweest van de toezichtmaatregel “wekelijkse fouillering”.

Gegeven de omstandigheden van de zaak acht de voorzitter – voorlopig oordelend - het opleggen van de toezichtmaatregelen niet onredelijk of onbillijk en ook niet in strijd met een wettelijk voorschrift. Het schorsingsverzoek dient derhalve te worden
afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 24 mei 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven