Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2225/GB, 21 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2225/GB

Betreft: [klager] datum: 21 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.J. van Bel, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Noordsingel Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 19 december 2010 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager verbleef eerder in het h.v.b. van de locatie De Schie te Rotterdam. Klager heeft tijdens zijn verblijf in de locatie De Schie een verzoek tot overplaatsing naar de locatie Noordsingel Rotterdam ingediend. De selectiefunctionaris heeft klager op
3
april 2012 echter geselecteerd voor overplaatsing naar de p.i. Krimpen aan den IJssel. Klager heeft de beslissing van de selectiefunctionaris van 3 april 2012 verkeerd gelezen. Hij dacht dat hij werd overgeplaatst naar de p.i. Krimpen aan den IJssel,
in
afwachting van zijn overplaatsing naar de locatie Noordsingel Rotterdam. Klager heeft derhalve geen beroep ingesteld tegen deze selectiebeslissing. Het is klager niet duidelijk waarom de selectiefunctionaris heeft beslist tot overplaatsing van klager
naar de p.i. Krimpen aan den IJssel in plaats van naar de locatie Noordsingel Rotterdam. Deze beslissing was niet, althans onvoldoende, met redenen omkleed. Klager meent dat de beslissing van de selectiefunctionaris van 12 juli 2012 eveneens niet,
althans onvoldoende, is onderbouwd. Klager heeft belang bij een overplaatsing naar de locatie Noordsingel Rotterdam, omdat hij dan bezoek kan ontvangen van zijn vrouw en kinderen. Klager heeft sinds zijn overplaatsing naar de p.i. Krimpen aan den
IJssel
geen bezoek meer ontvangen van zijn familie, omdat de p.i. Krimpen aan den IJssel moeilijk te bereiken is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager stelt dat hij geen bezoek van zijn familie ontvangt in de p.i. Krimpen aan den IJssel. Nu klager gedetineerd is in de regio Rotterdam en zijn bezoek in Rotterdam woont, kan gesteld worden dat klager binnen een redelijke afstand van zijn familie
gedetineerd is. Het is onvoldoende vast komen te staan dat de reisafstand de oorzaak is van klagers bezoekproblemen. Bovendien zijn bezoekproblemen inherent aan het ondergaan van detentie en vormen zij, behoudens bijzondere omstandigheden, geen
selectiecriterium. Klager heeft in zijn verzoek geen bijzondere omstandigheden vermeld.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie en dat zij, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium vormen. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de bezoekproblemen kan niet als een dergelijke bijzondere
omstandigheid worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 21 september 2012

secretaris voorzitter

Naar boven