Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2237/GB, 5 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:05-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2237/GB

Betreft: [klager] datum: 5 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W. Hendrickx, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 april 2012 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De bestreden beslissing is op grond van onjuiste feiten en omstandigheden tot stand gekomen. Bij het verzoek tot overplaatsing zouden medische stukken zijn bijgevoegd. Deze stukken zijn echter niet in het bezit van klagers raadsman. Klagers raadsman
wacht nog op aanvullende informatie omtrent de medische toestand van klagers moeder.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om overplaatsing, omdat klagers moeder hem vanwege haar gezondheidstoestand moeilijk kan bezoeken in de locatie Zwaag. Klager is thans preventief ingesloten voor het arrondissementsparket te Alkmaar. De selectiefunctionaris heeft
de locatie Zwaag op 6 juni 2012 om een advies van de medisch adviseur van justitie gevraagd. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek afgewezen omdat zij op 12 juli 2012 nog geen advies van de medisch adviseur had ontvangen. Naar aanleiding van
het
namens klager ingediende beroepschrift van 17 juli 2012 heeft de selectiefunctionaris klager op 10 augustus 2012 door middel van een brief in de gelegenheid gesteld aanvullende gronden aan te voeren. Op 21 augustus 2012 heeft de raadsman van klager
telefonisch laten weten dat klager geen aanvullende gronden aanvoert. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en zij vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie stelt voorop dat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie en dat zij, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium vormen. De selectiefunctionaris stelt dat er in het geval van klager
onvoldoende gronden zijn om een uitzondering te maken op het gevoerde beleid. Zij heeft door tussenkomst van het bureau selectie- en detentiebegeleiding gevraagd om een medische verklaring van de medisch adviseur van justitie (BIMA), en daar geen
antwoord op gekregen. Uit het dossier blijkt evenwel dat de huisarts van de moeder van klager een medische verklaring heeft afgegeven – die zich overigens niet in het dossier bevindt – die het verzoek van klager onderbouwt. Niet blijkt dat de
selectiefunctionaris deze verklaring bij haar afweging heeft betrokken. Derhalve moet de beslissing van de selectiefunctionaris als onvoldoende gemotiveerd worden geoordeeld en kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
redelijk en billijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 5 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven