Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2284/GB, 5 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:05-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2284/GB

Betreft: [klaagster] datum: 5 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 12 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Klaagster is op 17 september 2012 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Nieuwersluis afgewezen.

2. De feiten
Klaagster is sedert 19 januari 2010 gedetineerd. Zij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Ter Peel te Sevenum. Op 20 juni 2012 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Ter Peel.

3. De standpunten
3.1. Klaagster heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klaagster heeft zakelijk weergegeven het volgende verklaard. Er wordt in de inrichting geen rekening gehouden met klaagster, ondanks het feit dat de beroepscommissie op 30 juli 2012 haar beroep gegrond heeft verklaard. Klaagster zit vaak achter de
deur.
Dit is geen resocialisatie maar isolatie. Zij vindt dat zij door de inrichting geen eerlijke kans krijgt. Klaagster had volgens het geplande detentietraject al vanaf 21 augustus 2012 kunnen deelnemen aan een penitentiair programma. De directeur werkt
haar echter tegen. Klaagster meent dat de selectiefunctionaris niet de juiste informatie krijgt. Tijdens de beklagprocedure is gebleken dat alle positieve informatie wordt weggeschreven en de nadruk wordt gelegd op het negatieve. Klaagster krijgt
nergens gehoor over haar klachten. Het feit dat haar strafzaak grote media-aandacht heeft getrokken, maakt dat zij op een andere manier wordt behandeld.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klaagster heeft op één dag vier rapporten aangezegd gekregen voor het niet nakomen van afspraken en het negeren van opdrachten van het personeel. Klaagster heeft de aan haar verleende vrijheden in het b.b.i.-regime misbruikt. De locatie Ter Peel heeft
geadviseerd om klaagster terug te plaatsen naar de gesloten setting van de locatie Ter Peel. Klaagster is eerder teruggeplaatst vanuit een b.b.i.-regime. Zij heeft vervolgens een tweede kans gekregen. Ook klaagsters tweede verblijf in een b.b.i. is
niet
goed verlopen en daarom heeft de selectiefunctionaris besloten om klaagster terug te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Ter Peel. Een overplaatsing naar een z.b.b.i. was gelet op klaagsters gedrag niet mogelijk.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 2 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, komen voor plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een te verwaarlozen vlucht- of maatschappelijk risico
vormen, aan wie een vrijheidsstraf van tenminste zes maanden is opgelegd, ten minste de helft van de opgelegde vrijheidsstraf hebben ondergaan, geen veroordelingen tot betaling van een geldboete of geldbedrag van meer dan € 226,= hebben openstaan, een
strafrestant hebben van ten minste zes weken en ten hoogste zes maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 2000,176) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een belangrijke rol speelt. Indicator
bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve hechtenis, incidenteel verlof,
strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van het gepleegde delict en de
persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij neemt de beroepscommissie in aanmerking
dat klaagster op 20 juni 2012 naar aanleiding van vier aan haar aangezegde rapporten is teruggeplaatst vanuit de b.b.i. van de locatie Ter Peel naar de gevangenis van de locatie Ter Peel. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat
de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat een overplaatsing naar een z.b.b.i. thans nog niet in de rede ligt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit,
voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 5 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven