Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2333/GB, 5 oktober 2012, beroep
Uitspraakdatum:05-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2333/GB

Betreft: [klager] datum: 5 oktober 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman, op 17 september 2012 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 februari 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard. Op 20 juni 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Leeuwarden, waar een regime van
algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft de telefoon van een medegedetineerde gekregen, die hem vroeg deze even voor hem te bewaren. Klager realiseert zich dat hij hiermee zichzelf in moeilijkheden heeft gebracht, maar zijn gedrag was verder goed. Hij wil daarom dat hem nog een
kans wordt gegeven. Klager heeft een paar keer positief gescoord tijdens een urinecontrole. Maar ook hier was zijn gedrag verder goed. De telefoon was kennelijk de druppel. Over de opgelegde disciplinaire straf is klager vorige week door de
beklagcommissie gehoord. Klager overlegt een schriftelijk verslag van het betreffende rogatoir verhoor. De vondst van de telefoon heeft zeer verstrekkende gevolgen voor klager. In die zin is de beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van
alle in aanmerking komende belangen onredelijk en onbillijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is teruggeplaatst vanuit de b.b.i. van de locatie Westlinge naar de gevangenis van de p.i. Leeuwarden, omdat hij meerdere keren positief heeft gescoord op het gebruik van softdrugs. Klager had op 17 juni 2012 tevens een mobiele telefoon in zijn
bezit. Beide omstandigheden vormen een contra-indicatie voor een langer verblijf in een b.b.i. Klager is overgeplaatst naar de p.i. Leeuwarden, omdat daar plaats voor klager was.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Leeuwarden is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit de stukken komt naar voren dat klager een mobiele telefoon in zijn bezit had, hetgeen een contra-indicatie vormt voor een continuering van klagers verblijf in een b.b.i. Uit de stukken blijkt tevens dat klager, nadat hem op 5 juni 2012 een
rapport was aangezegd vanwege een positieve urinecontrole, door de locatie Westlinge reeds was aangeboden voor overplaatsing naar een b.b.i. als bedoeld in artikel 20, tweede lid van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Gelet op het
vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. L.M. Moerings en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 5 oktober 2012

secretaris voorzitter

Naar boven