Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0539/GM, 27 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:27-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/539/GM

betreft: [klager] datum: 27 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen tandheelkundig handelen door of namens de inrichtingstandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Limburg-Zuid, locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 6 februari 2012 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De beroepscommissie hield zitting op 21 augustus 2012 in de p.i. Amsterdam.
De behandeling van de zaak stond eerder geappointeerd op 2 juli 2012. Vanwege een operatie als gevolg van een dubbele sleutelbeenfractuur is namens klager verzocht om aanhouding van de behandeling van de zaak.
Klager heeft thans schriftelijk aangegeven vanwege pijnklachten wederom niet in staat te zijn naar de zitting te komen.
Klagers raadsman heeft schriftelijk verzocht om aanhouding van de behandeling van de zaak en is niet ter zitting verschenen.
De inrichtingstandarts verbonden aan de locatie Sittard is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 19 december 2011, betreft het ten onrechte en op onjuiste wijze verwijderen van een brug en kronen.

2. De standpunten van klager en de inrichtingstandarts
Namens klager is het volgende aangevoerd. De inrichtingstandarts is overgegaan tot het verwijderen van kronen en bruggen. De extracties zijn zonder medische noodzaak en niet kundig verricht, waardoor ernstige complicaties zijn ontstaan. Klager heeft
dientengevolge tweemaal de kaakchirurg moeten bezoeken. Nog steeds beschikt klager niet over een adequaat functionerend gebit.

De inrichtingstandarts heeft - samengevat - het volgende standpunt ingenomen.
Klager heeft Diabeticus Mellitus klasse 1. Bij deze patiënten komen in het algemeen meer dentogene ontstekingen voor, tevens bestaat er een verhoogde gevoeligheid voor parodontale aandoeningen. Op 2 juli 2011 wordt de losgekomen brug 11-13 met fuji
vastgezet.
Op 9 augustus 2011 blijkt de brug niet meer vast te zetten .De 13 stift is afgebroken. Overwogen wordt het opnieuw vast te zetten of een partiële prothese (pp) te maken. Er wordt reeds een pp aangevraagd.
Omdat de vi-datum van klager niet bekend is is het ook niet zeker of de aanvraag wordt goedgekeurd. Op 23 augustus 2011 blijkt uit de foto dat de afgebroken stift 13 te breed is en na verwijdering hiervan te weinig wortel over blijft om een nieuwe te
plaatsen. De 11 heeft een apicale zwarting en is zeer kort. Het terug proberen te plaatsen van de brug geeft een zeer slechte prognose. Met klager wordt besproken dat extractie van de 11 en de 13 en een pp de enige juiste oplossing is. Klager wil de pp
desnoods zelf betalen indien deze niet wordt goedgekeurd. Op 27 september 2011 is de extractie van de 11 en de 13. De pp wordt geplaatst. Klager vindt de kleur niet goed. Afgesproken wordt dat deze, na genezing, veranderd gaat worden in kleur A2.
Op 13 december 2011 worden zeven tanden en kiezen getrokken vanwege hevige pijnen en op verzoek van klager. De dag erna komt de inrichtingstandarts naar de inrichting. Vanwege hevige pijn worden de drukplaatsen verwijderd en klager met spoed verwezen
naar de kaakchirurgie in verband met de ontstane perforatie en tevens ter controle van de lichte zwelling en pijn. Het bezoek aan Orbis mislukt, omdat het transport niet is gekomen. De afspraak was wel gemaakt. Er wordt een spoedbezoek geregeld op 16
december 2011 bij Orbis. Daar wordt een zachte rebase gemaakt met weekblijvende kunsthars. Op
20 november 2011 is er een verwijzing naar de Reynaert kliniek te Maastricht. Klager geeft aan niet terug naar Orbis te willen omdat er nog stukken van de kunsthars in de alveole zaten die er intussen zijn uit gekomen en er dus nu nog steeds een
verbinding tussen neus en mondholte bestaat (wat bij de verwijzing dd 14 december 2011 was gevraagd te overhechten). Hierna is klager niet meer door de inrichtingstandarts gezien.
De röntgenfoto’s geven volgens de berichtgeving geen wortelresten aan. Klager wil de benodigde rebase niet door de inrichtingstandarts laten doen

3. De beoordeling
Ten aanzien van het verzoek om aanhouding overweegt de beroepscommissie het volgende. Klager en zijn raadsman hebben aangegeven dat klager vanwege pijnklachten niet naar de zitting kan komen. Er is geen medische verklaring overgelegd waaruit blijkt dat
klager inderdaad niet tot reizen in staat was. Kort voor aanvang van de behandeling ter zitting heeft de beroepscommissie een verklaring ontvangen waaruit bleek dat klager de dag ervoor een operatie had ondergaan aan zijn sleutelbeen, maar waaruit niet
bleek dat klager om die reden niet tot reizen in staat zou zijn. Klagers raadsman, die de zaak had kunnen toelichten, heeft niet aangegeven niet te komen, maar is niet ter zitting verschenen. De beroepscommissie acht zich op basis van de stukken
voldoende voorgelicht over de zaak en wijst het verzoek om aanhouding derhalve af.

De beroepscommissie overweegt het volgende. Uit de stukken komt naar voren dat op
9 augustus 2011 bij klager de brug is losgeschoten. Hierbij was een bevestigingstand, inclusief de aanwezige wortelstift, zodanig gebroken, dat deze tand en de totale brug niet meer te behouden vielen. Besloten is tot een gedeeltelijke prothese. Deze
is
geplaatst op
29 september 2011 voor rekening van DJI. In verband met heftige pijnklachten op
1 november 2011 heeft klager verzocht om overige tanden en kiezen te trekken ten behoeve van een volledige bovenprothese. Na plaatsing op 13 december 2011 van een immediaatprothese werd een dag later een perforatie tussen mondholte en kaakholte ontdekt
op de plek waar eerder de brug was losgeschoten.

Een dergelijke perforatie kan ontstaan na verwijdering van een wortelpunt die dicht tegen de kaakholte gelokaliseerd is of in geval van een dode wortel. Hiervan was bij klager sprake. Klager is daarop, zoals gebruikelijk in een dergelijke situatie
waarbij de tandarts de perforatie niet kan sluiten, met spoed naar de kaakchirurg verwezen.
Niet is gebleken dat de inrichtingstandarts op enig moment niet juist of niet adequaat gehandeld zou hebben.

De beroepscommissie is, het voorgaande in samenhang en onderling verband bezien, van oordeel dat het handelen van de inrichtingstandarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve
ongegrond
worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. S.B. de Pauw Gerlings - Döhrn, voorzitter, L.E.M. Kleipool en B.G.J. Veldman, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 27 september 2012

Naar boven