Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2617/GB, 18 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:18-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2617/GB

Betreft: [klager] datum: 18 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V.P.J. Tuma, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de normaal beveiligde inrichting van de locatie De Kruisberg Doetinchem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 6 april 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie De Kruisberg,
waar een regime van algehele gemeenschap geldt en een beperkt beveiligingsniveau. Op 1 augustus 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de locatie De Kruisberg, waar een regime van algehele gemeenschap geldt en een normaal beveiligingsniveau.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Het bezwaarschrift is op nader aan te voeren gronden ingediend, omdat de raadsman van klager niet beschikte over de schriftelijke beslissing van de selectiefunctionaris en de onderliggende
stukken. Per brief van 6 augustus 2012 is klagers raadsman voor de verzochte stukken verwezen naar de directeur van de inrichting en is een termijn gegeven van 10 dagen om de gronden van het bezwaarschrift in te dienen. De stukken zijn opgevraagd, maar
niet ontvangen. Op 9 augustus 2012 en derhalve binnen de gegeven termijn ontving klager de beslissing op het bezwaarschrift. Reeds op deze grond dient de beslissing op het bezwaarschrift te worden vernietigd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft hierop als volgt gereageerd. De selectiefunctionaris adviseert het beroep gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te vernietigen. Klager kan dan zijn bezwaarschrift aanvullen. Voor de onderliggende adviezen
kan de raadsman van klager contact opnemen met de selectiefunctionaris.

4. De beoordeling
De selectiefunctionaris adviseert de beroepscommissie het beroep
gegrond te verklaren omdat – zo begrijpt de beroepscommissie – de selectiefunctionaris de stelling van klagers raadsman onderschrijft, inhoudende dat de beslissing op het bezwaarschrift ten onrechte is genomen op het moment dat de gegeven termijn voor
het indienen van nadere gronden nog niet was verstreken. De beroepscommissie onderschrijft deze conclusie en beslist mitsdien als volgt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van een week na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 18 september 2012

secretaris voorzitter

Naar boven