Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2605/SGB, 20 augustus 2012, schorsing
Uitspraakdatum:20-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2605/SGB

Betreft: [klager] datum: 20 augustus 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris van 1 augustus 2012, inhoudende de overplaatsing van verzoeker
vanuit de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Westlinge naar de gevangenis, met een normaal beveiligingsniveau, van de locatie Zuyder Bos.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaarschrift van 10 augustus 2012, het op 16 augustus 2012 tegen de beslissing van de selectiefunctionaris ingediende beroepschrift, alsmede van de
schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris van 17 augustus 2012.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van een verzoek om schorsing van een beslissing van de selectiefunctionaris slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde
is daarom slechts de vraag of de beslissing van de selectiefunctionaris is genomen in strijd met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de beslissing
van de selectiefunctionaris. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris en het daarbij gevoegde proces-verbaal van de politie (proces-verbaal van aangifte en proces-verbaal van aanhouding) komt naar voren dat verzoeker tijdens zijn regimair verlof in de nacht van 28 juli 2012
op 29 juli 2012 is aangehouden op verdenking van eenvoudige mishandeling. Uit de stukken blijkt dat verzoeker is heengezonden zonder te zijn verhoord. Hij is uitgenodigd om op 4 augustus 2012 op het politiebureau een verklaring af te leggen. In zijn
beroepsschrift tevens schorsingsverzoek ontkent verzoeker zich aan de mishandeling te hebben schuldig gemaakt.

De selectiefunctionaris heeft zijn beslissing tot herselectie als volgt gemotiveerd: “Gezien dat u betrokken bent geweest bij een strafbaar feit gepleegd tijdens verlof
heb ik besloten u te plaaten in genoemde inrichting.” In zijn beslissing op bezwaar schrijft de selectiefunctionaris: “Gezien het feit dat u betrokken was bij een mishandeling tijdens uw verlof maken dat de uitplaatsing rechtvaardig is. Dat er
vormfouten zijn gemaakt door Politie en u de straf ontloopt is uw geluk. Maar het is niet minder ernstig dat u zelfs tijdens detentie wederom een slachtoffer maakt.”

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter staat vooralsnog niet meer vast dan dat verzoeker tijdens zijn regimair verlof buiten heterdaad is aangehouden op verdenking van een mishandeling waarna hij vervolgens is heengezonden. Niet is gebleken dat
hij over het feit waarvan hij wordt verdacht inmiddels door de politie is gehoord. Bij de relevante stukken zoals die door de selectiefunctionaris zijn verstrekt bevindt zich alleen een aangifte en een proces-verbaal van aanhouding. In de onderhavige
procedure ontkent verzoeker het feit.

Bij deze stand van zaken moet naar het voorlopig oordeel van de voorzitter de beslissing van de selectiefunctionaris worden aangemerkt als onredelijk of onbillijk, op grond van het politiedossier staat immers niet vast dat verzoeker zich aan de
mishandeling in kwestie schuldig heeft gemaakt. De enkele verdenking en aanhouding van verzoeker is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter onvoldoende om de overplaatsingsbeslissing te rechtvaardigen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris totdat op het beroepsschrift zal zijn beslist.

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris op 20 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven