Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2713/GB, 12 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:12-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2713/GB

Betreft: [klager] datum: 12 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 27 september 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 26 november 2010 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 720 dagen met aftrek overeenkomstig art. 27 Sr. (in dit geval 352 dagen). De uitspraak is onherroepelijk geworden op 10 april 2012. Op 4 juni 2012 heeft klager schriftelijk verklaard
gevolg te zullen geven aan een oproep zich in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) te melden. Op 14 augustus 2012 is klager opgeroepen om zich op 27 september 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie Westlinge.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager had de selectiefunctionaris verzocht om uitstel van zijn meldplicht omdat zijn moeder terminaal ziek was. Inmiddels is zijn moeder op 24 augustus 2012 overleden. Klager verwijst daartoe naar
een rouwkaart. Vrijdag 31 augustus 2012 wordt zijn moeder gecremeerd. Klager wil graag uitstel van zijn meldplicht voor één of twee maanden, zodat hij zijn verdriet een plek kan geven en omdat er allerlei zaken geregeld dienen te worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klagers moeder is inmiddels op 24 augustus 2012 overleden. Klager verzoekt thans om uitstel van zijn meldplicht, zodat hij zijn verdriet een plek kan geven en zodat hij
allerlei zaken kan regelen. De selectiefunctionaris ziet geen aanleiding om positief te beslissen op klagers verzoek, te meer nu klager zich pas op 27 september 2012 hoeft te melden. Klager kan de periode tot 27 september 2012 benutten ten behoeve van
de verwerking van zijn verdriet en om het nodige in gang te zetten. Bovendien kan klager afspraken maken met zijn familieleden voor wat betreft de periode waarin de tenuitvoerlegging van de straf zal plaatsvinden.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Westlinge is (onder meer) een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager heeft in zijn bezwaarschrift verzocht om uitstel van zijn meldplicht omdat zijn moeder terminaal ziek was en zij waarschijnlijk niet lang meer zou leven. Op 24 augustus 2012 is klagers moeder overleden. Klager heeft in beroep verzocht om
uitstel van zijn meldplicht, omdat hij allerlei zaken dient te regelen en hij zijn verdriet een plek moet geven. Nu klager zich pas op 27 september 2012 dient te melden, is de beroepscommissie van oordeel dat hij voldoende tijd heeft dan wel heeft
gehad
om zaken te regelen. Bovendien heeft hij een aantal familieleden; aangenomen mag worden dat die hem daarbij kunnen helpen. De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 12 september 2012

secretaris voorzitter

Naar boven