Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2325/GB, 21 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2325/GB

Betreft: [klager] datum: 21 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 februari 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van locatie De Schie te Rotterdam. Op 3 juli 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Torentijd, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Uit de stukken blijkt niet dat klager enige feitelijke betrokkenheid had bij de mishandeling van medegedetineerden. Klager ontkent ook enige betrokkenheid bij het incident. Een van de
slachtoffers heeft uitdrukkelijk drie namen genoemd van betrokken medegedetineerden. Klagers naam is hierbij niet genoemd. Het andere slachtoffer wil niets verklaren omtrent het incident.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit het selectieadvies en getuigenverklaringen blijkt dat klager betrokken is geweest bij de mishandeling van twee medegedetineerden. Klager zou begonnen zijn met
klappen uit te delen en heeft niets gedaan om de verdere mishandeling te stoppen. Op camerabeelden is te zien dat klager uit de recreatieruimte loopt waar het incident heeft plaatsgevonden. De getuigenverklaringen zijn genoteerd met registratienummers,
omdat de getuigen bang zijn voor represailles. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van ernstige bendevorming. Klager wordt beschouwd als een van de leiders hiervan. Hij moet zich bewust zijn van zijn daden en hier zijn verantwoordelijkheid voor
nemen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Torentijd is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klagers verblijf in de locatie De Schie, gelet op de over het incident dat hier heeft plaatsgevonden en klagers gedrag verstrekte gegevens, niet langer wenselijk was.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
P.A.M. Peters, secretaris, op 21 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven