Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2088/GB, 7 september 2012, beroep
Uitspraakdatum:07-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2088/GB

Betreft: [klager] datum: 7 september 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Zuid te Arnhem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 september 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel. Op 14 juni 2012 is hij overgeplaatst naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen. Op 21 juni 2012 is hij overgeplaatst naar de
locatie Zuid, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 20 augustus 2012 is hij overgeplaatst naar de afdeling voor beheerpsroblematische gedetineerden van Unit 1 te Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft in de bestreden beslissing aangegeven dat klager vanwege problemen met medegedetineerden in andere inrichtingen is geselecteerd voor overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuid. Tevens heeft de
selectiefunctionaris
aangegeven dat klager niet is geselecteerd voor de locatie Zoetermeer vanwege de beperkte celcapaciteit in deze inrichting. Uit het selectieadvies volgt dat de problemen die klager in de p.i. Krimpen aan den IJssel met medegedetineerden had niet zijn
te
herleiden tot negatief gedrag dat klager heeft vertoond. Uit het selectieadvies blijkt wel dat klager werd gezocht door anderen die het kennelijk op hem hadden gemunt. Gelet op het voorgaande kan klager niet worden verweten dat hij niet langer in de
p.i. Krimpen aan den IJssel kon verblijven. Klager had zijn voorkeur aangegeven voor overplaatsing naar de locatie Zoetermeer. Klager wijst in dit verband op artikel 25, achtste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden, waarin is opgenomen dat gedetineerden met een strafrestant tot vier maanden in een gevangenis in het arrondissement van vestiging worden geplaatst, tenzij een belang als bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de Pbw zich daartegen verzet
dan wel geen plaats in een gevangenis in het betreffende arrondissement beschikbaar is. Klagers strafrestant bedraagt minder dan vier maanden, zodat klager in aanmerking komt voor plaatsing in het arrondissement van vestiging, zijnde het arrondissement
Den Haag. Voorts is sprake van een lopende strafzaak in hoger beroep bij het Gerechtshof
’s-Gravenhage, zodat plaatsing in de locatie Zoetermeer ook om deze reden is aangewezen. Gelet op het vorenstaande is klager van mening dat hij, ondanks de capaciteitsproblemen in de locatie Zoetermeer, alsnog voor de locatie Zoetermeer geselecteerd
dient te worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Vanwege problemen met medegedetineerden was het niet langer mogelijk om klager in de p.i. Krimpen aan den IJssel te laten verblijven. De overplaatsing van klager diende snel te geschieden en derhalve was het niet mogelijk om klager over te plaatsen
naar
de locatie Zoetermeer. De locatie Zoetermeer heeft slechts een beperkte gevangeniscapaciteit en er is een wachtlijst voor plaatsing in deze inrichting. Een onmiddellijke overplaatsing naar de locatie Zoetermeer behoorde derhalve niet tot de
mogelijkheden. Een overplaatsing naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen was tevens geen optie vanwege de aanwezigheid van een bepaalde medegedetineerde. Klager is derhalve overgeplaatst naar de locatie Zuid, alwaar hij meteen geplaatst kon worden.
Vanaf de woonplaats van klager was de locatie Zuid de meest nabijgelegen inrichting met beschikbare celcapaciteit. Klager kan, indien hij alsnog geplaatst wil worden in de locatie Zoetermeer, een verzoek om overplaatsing indienen bij het bureau
selectie- en detentiebegeleiding van de locatie Zuid.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zuid is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het selectieadvies van 13 juni 2012 blijkt dat klager zelf een verzoek tot overplaatsing heeft gedaan, omdat de veiligheid van klager in de p.i. Krimpen aan den IJssel in het geding dreigde te raken. Er was derhalve haast geboden bij de
overplaatsing van klager. Een snelle overplaatsing naar de locatie Zoetermeer was, gelet op de geringe beschikbare celcapaciteit in deze inrichting, niet mogelijk. Gelet op het vorenstaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing
van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie nog het volgende op. Uit de stukken blijkt dat klager op 20 augustus 2012 is overgeplaatst naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden van Unit 1 te Vught. De locatie Zoetermeer beschikt blijkens
de
bestemmingsaanwijzing niet over een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. Een overplaatsing naar de locatie Zoetermeer behoort thans ook om deze reden niet tot de mogelijkheden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 7 september 2012

secretaris voorzitter

Naar boven