Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2550/GB, 31 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:31-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2550/GB

Betreft: [klager] datum: 31 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 augustus 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 maart 2010 gedetineerd. Op 4 juni 2012 is klager vanuit de p.i. Vught overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Roermond, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 13 augustus 2012 is klager vanuit de locatie Roermond
overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Op 5 augustus 2012 heeft klager in de locatie Roermond, vanwege een uit de hand gelopen ruzie, een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een strafcel opgelegd gekregen. Op 7 augustus 2012
heeft de selectiefunctionaris beslist om klager over te plaatsen naar de p.i. Vught, hetgeen op 13 augustus 2012 is gerealiseerd. Klager is enige tijd geleden juist vanuit de p.i. Vught overgeplaatst naar de locatie Roermond. Daardoor kon klager bezoek
ontvangen van zijn ouders. Zijn ouders wonen in Weert en zijn vader is slecht ter been en beschikt niet over een eigen vervoermiddel. Het is voor klagers vader vrijwel onmogelijk om naar Vught af te reizen. Klager heeft tijdens zijn huidige detentie
eerder in Vught verbleven. Dat was toen geen probleem, omdat hij op dat moment geen contact onderhield met zijn ouders. Sinds kort heeft klager wel weer contact met zijn ouders. Het liefst blijft klager, eventueel onder voorwaarden, in de locatie
Roermond. Als dat niet mogelijk is wil klager graag overgeplaatst worden naar de locatie Sittard in plaats van naar de p.i. Vught. Dit heeft hij ook aan de selectiefunctionaris meegedeeld, maar de selectiefunctionaris heeft beslist om klager over te
plaatsen naar de p.i. Vught, omdat klager het aan zichzelf te wijten heeft dat hij wordt overgeplaatst. Hoewel de selectiefunctionaris hier in zekere zin gelijk in heeft, is het niet eerlijk om de schuld van de vechtpartij volledig in klagers schoenen
te schuiven. Niets staat eraan in de weg om klagers overplaatsing naar de p.i. Vught te wijzigen in een overplaatsing naar de locatie Sittard. Bovendien wordt klager in de p.i. Vught niet op een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden
geplaatst, maar op een afdeling waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Doordat klager is overgeplaatst naar Vught kan hij geen bezoek meer ontvangen van zijn ouders. Op die wijze wordt klager wel erg zwaar gestraft voor zijn betrokkenheid bij
de vechtpartij.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klagers gedrag is gedurende zijn gehele detentieperiode negatief. Zijn detentie in de p.i. Roermond is niet goed verlopen. Hoewel dit niet is aangetoond, is klager op 3
augustus 2012 door medegedetineerden aangewezen als dader van diefstal van shag en telefoonkaarten. Op 4 augustus 2012 is door medegedetineerden melding gemaakt van het feit dat klager een medegedetineerde heeft aangevallen met een vork. Klagers is in
de middag van 4 augustus 2012 vanwege zijn gedrag door het personeel voortijdig ingesloten om escalatie te voorkomen. Op 5 augustus 2012 was klager betrokken bij een vechtpartij met een medegedetineerde waarbij klager gebruik heeft gemaakt van een zelf
vervaardigd wapen. Daarbij hebben zowel klager als de medegedetineerde zichtbare verwondingen opgelopen. Voor dit laatste feit heeft hij een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een strafcel opgelegd gekregen. Tevens is klager voorgedragen
voor herselectie. Klager is overgeplaatst naar de p.i. Vught omdat hij zich daar in een eerder stadium van zijn huidige detentie redelijk heeft gedragen. Er is geen rekening gehouden met klagers wensen. Wel is er rekening gehouden met het feit dat de
p.i. Vught een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden kent zodat klager bij een volgend incident daar snel geplaatst kan worden. Bij de beslissing om klager te plaatsen in de p.i. Vught is tevens rekening gehouden met het door klager
gepleegde delict, met klagers ontwikkeling tijdens zijn detentie en het feit dat klager steeds vaker betrokken is bij steeds ernstiger wordende incidenten.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit de reactie op het beroep van de selectiefunctionaris van 13 augustus 2012 en het selectieadvies van 7 augustus 2012 komt naar voren dat klager in de locatie Roermond in korte tijd meermalen betrokken is geweest bij (gewelds)incidenten, dan
wel door medegedetineerden is aangewezen als betrokkene bij (gewelds)incidenten. Met bovengenoemd gedrag en met name met zijn betrokkenheid bij de vechtpartij op 5 augustus 2012 heeft klager naar het oordeel van de beroepscommissie de orde en
veiligheid
in de locatie Roermond ernstig verstoord. De selectiefunctionaris heeft derhalve in redelijkheid kunnen oordelen dat het vorenstaande een contra-indicatie vormt voor een continuering van klagers verblijf in de locatie Roermond.

4.4. De selectiefunctionaris heeft beslist om klager over te plaatsen naar de gevangenis van de p.i. Vught, onder meer omdat de p.i. Vught een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden kent zodat klager bij een volgend incident snel op die
afdeling kan worden geplaatst. De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris om klager over te plaatsen naar de p.i. Vught, waardoor klager bij een eventueel volgend (gewelds)incident snel geplaatst kan worden op de
afdeling voor beheersproblematische gedetineerden, niet kan worden aangemerkt als onredelijk en onbillijk. De beroepscommissie is voorts van oordeel dat de onder 3.2 genoemde argumenten van de selectiefunctionaris op grond waarvan klager is
overgeplaatst naar de p.i. Vught op dit moment zwaarder dienen te wegen dan het door klager aangedragen argument dat hij in de locatie Sittard de mogelijkheid heeft om bezoek te ontvangen van zijn ouders. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.A. Groeneveld, op 31 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven