Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1952/SGA, 27 juni 2012, schorsing
Uitspraakdatum:27-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1952/SGA

betreft: [klager] datum: 27 juni 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire begin¬selenwet (Pbw) heeft kennisgeno¬men van een bij het secretariaat van de Raad inge¬komen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie De Schie te Rotterdam.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, Pbw, van de (verde¬re) tenuitvoerleg¬ging van de beslis¬sing om hem op de lijst van gedetineerden met een
vlucht-/maatschappelijk risico (GVM-lijst) te plaatsen.

De voorzitter heeft, gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, geen inlichtingen opgevraagd bij de directeur en de secretaris van de beklagcommissie.

1. De beoordeling
De beslissing om een gedetineerde op de GVM-lijst te plaatsen is géén beslissing van de directeur van de inrichting waar die gedetineerde verblijft maar van het (zogenoemde) Operationeel Overleg. Een dergelijke beslissing is daarom geen beslissing als
bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. Om die reden kan verzoeker niet worden ontvangen in zijn verzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gegeven door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordig¬heid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 juni 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven