Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1284/GA, 29 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1284/GA

betreft: [klager] datum: 29 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Kruisberg Doetinchem,

gericht tegen een uitspraak van 5 april 2012 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 augustus 2012, gehouden in de locatie Ooyerhoek Zutphen, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie De Kruisberg Doetinchem. Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op
behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Na de zitting van 6 augustus 2012 is namens de beroepscommissie bij ‘Diagnostiek voor U’ informatie opgevraagd over de wijze waarop kan worden beoordeeld of er sprake is van bijgebruik van softdrugs. Op 16 augustus 2012 is deze informatie door
‘Diagnostiek voor U’ verstrekt. Deze informatie van ‘Diagnostiek voor U’ is ter kennisgeving toegezonden aan klager.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, wegens een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van softdrugs.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. Aan klager is een tegemoetkoming toegekend van
€ 7,50.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Bij klager is op 19 december 2011 een urinecontrole afgenomen. Klager had toen een THC-waarde van 1074 ng/ml. Op 23 december 2011 is wederom een
urinecontrole bij klager afgenomen en toen had klager een THC-waarde van 277 ng/ml. Door de inrichting is navraag gedaan bij het laboratorium. Daaruit is gebleken dat het bijgebruik van klager is vast te stellen door de waarden van de THC-kreatinine
ratio’s van beide urinecontroles met elkaar te vergelijken. Volgens het laboratorium kon met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat klager in de periode tussen 19 december 2011 en 23 december 2011 opnieuw softdrugs heeft gebruikt. Ter zitting heeft
de directeur een tabel die is opgesteld door de Jellinek kliniek overgelegd. Ook op basis van die tabel kan worden geconcludeerd dat klager softdrugs heeft bijgebruikt.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beklag is gegrond verklaard, omdat naar het oordeel van de beklagcommissie in de schriftelijke mededeling van de disciplinaire straf niet de juiste grond voor de oplegging van de disciplinaire straf is vermeld. In de schriftelijke mededeling van de
disciplinaire straf staat het volgende: “Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): U positief scoort op een verrichte urinecontrole (THC 277).” De beroepscommissie is van oordeel dat uit de schriftelijke mededeling voldoende
duidelijk blijkt om welke reden aan klager de disciplinaire straf is opgelegd. Dat in de schriftelijke mededeling niet is vermeld dat de disciplinaire straf is opgelegd op grond van de vastgestelde THC-kreatinine ratio, betekent niet dat in de
schriftelijke mededeling een onjuiste grond voor de oplegging van de straf is vermeld. De beroepscommissie is derhalve, anders dan de beklagcommissie, van oordeel dat de directeur heeft voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 58, eerste lid, van de
Pbw. De beroepscommissie verklaart het beroep derhalve gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie.

De beklagcommissie heeft het beklag op formele grond gegrond verklaard. De beklagcommissie heeft zich inhoudelijk niet uitgelaten over de vraag of de disciplinaire straf terecht is opgelegd. Om proceseconomische redenen zal de beroepscommissie dit als
eerste en enige instantie alsnog doen. De locatie De Kruisberg Doetinchem laat, evenals de andere penitentiaire inrichtingen, de in het kader van bij urinecontroles afgenomen urinemonsters onderzoeken door ‘Diagnostiek voor U’. Uit de informatie van
‘Diagnostiek voor U’ en uit de laboratoriumuitslagen komt het volgende naar voren. De afkapwaarde van THC (of cannabinoïden) bedraagt 50 ng/ml. Indien uit de uitslag van een urinecontrole blijkt dat een gedetineerde een THC-waarde heeft die hoger is
dan
de afkapwaarde van THC, betekent dit niet automatisch dat de gedetineerde softdrugs heeft gebruikt. Voor de beoordeling of er sprake is geweest van bijgebruik, sinds het moment waarop de vorige urinecontrole is afgenomen, dient te worden gekeken naar
de
verhouding tussen de THC-waarde en de kreatininewaarde (de THC-kreatinine ratio). Voor berekeningen over bijgebruik van softdrugs wordt door ‘Diagnostiek voor U’ gebruik gemaakt van een halfwaardetijd van THC van 36 uur. Dit betekent dat na elke 36 uur
de THC-kreatinine ratio moet zijn gehalveerd.

Bij klager is op 19 december 2011 een urinecontrole afgenomen. Uit de uitslag blijkt dat klager op dat moment een THC-waarde had van 1074 ng/ml tegenover een kreatininewaarde van 19 mmol/L. Dit betekent dat klager op 19 december 2011 een THC-kreatinine
ratio had van (naar beneden afgerond) 56. Op 23 december 2011 is wederom bij klager een urinecontrole afgenomen. Uit de uitslag blijkt dat klager op dat moment een THC-waarde had van 277 ng/ml tegenover een kreatininewaarde van 8,7 mmol/L. Dit betekent
dat klager op 23 december 2011 een THC-kreatinine ratio had van (naar beneden afgerond) 31. Nu het THC-kreatinine ratio na telkens 36 uur moet zijn gehalveerd, acht de beroepscommissie op basis van bovengenoemde uitslagen van de bij klager afgenomen
urinecontroles voldoende aannemelijk dat klager in de periode tussen 19 december 2011 en 23 december 2011, ongeveer vier dagen (96 uur), softdrugs heeft (bij)gebruikt. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden
beslissing van de directeur niet kan worden aangemerkt als onredelijk en onbillijk. De beroepscommissie zal het beklag derhalve alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
F.A. Groeneveld, secretaris, op 29 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven