Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1688/SGA, 5 juni 2012, schorsing
Uitspraakdatum:05-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1688/SGA

Betreft: [klager] datum: 5 juni 2012

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. A.P. Visser, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van genoemde locatie, inhoudende:
a. de weigering het ventilatiesysteem afdoende te repareren,
b. de weigering om verzoeker toegang te verlenen tot een belfaciliteit met zijn raadsman en
c. de afwijzing van zijn verzoek om in het kader van de Regeling Tijdelijk Verlaten van de Inrichting met verlof te mogen gaan.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 31 mei 2012, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 4 juni 2012.

1. De beoordeling
Voorop dient te worden gesteld dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
De voorzitter overweegt dat verzoeker ten aanzien van alle onderdelen van zijn verzoek niet gebaat is bij enkele beslissingen tot schorsing, omdat dit niet kan leiden tot de door verzoeker gewenste situaties, namelijk de reparatie van het
ventilatiesysteem, de toestemming om in het kantoor op de afdeling collect call met zijn advocaat te kunnen telefoneren en de toekenning van verlof. Daarvoor zouden tevens beslissingen als bedoeld in artikel 68, derde lid, sub a of b, van de Pbw nodig
zijn. Voor dergelijke beslissingen is in de schorsingsprocedure geen ruimte.

Gelet op vorenstaande concludeert de voorzitter dat de aard van de bestreden beslissingen zich niet lenen voor schorsing. De voorzitter komt derhalve aan een verdere beoordeling van de beslissingen niet toe. Het verzoek zal worden afgewezen.

De voorzitter overweegt ten overvloede dat uit de inlichtingen volgt dat de problematiek met het ventilatiesysteem, welke - naar de voorzitter ambtshalve bekend is – al geruime tijd speelt, door de directie wordt erkend en dat de nodige inspanningen
zullen worden gedaan waardoor de problemen hopelijk op korte termijn definitief verholpen zullen zijn.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. R.W. van Zuijlen, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 5 juni 2012.

secretaris voorzitter

Naar boven