Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2421/GB, 30 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2421/GB

Betreft: [klager] datum: 30 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.A.N.H. Verkoeijen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 27 augustus 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Maashegge te Overloon gegrond verklaard en heeft klager opgeroepen zich
op
3 september 2012 te melden.

2. De feiten
Klager is op 12 april 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 56 dagen. Voornoemde uitspraak is op 27 april 2012 onherroepelijk geworden. Op 13 juli 2012 is klager opgeroepen zich op 27 augustus 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie
Maashegge.
Klager heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend. De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager op 27 juli 2012 gegrond verklaard. Op 27 juli 2012 is klager opgeroepen zich op 3 september 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie
Maashegge.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft een fulltime dienstverband en hij heeft uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het ondergaan van de gevangenisstraf zal klagers loopbaan doorkruisen, hetgeen nadelige gevolgen voor klager zal hebben. Klager verzoekt derhalve
om
een omzetting van zijn gevangenisstraf in een werkstraf. Klager overweegt een gratieverzoek in te dienen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft in zijn bezwaarschrift verzocht om uitstel van de melddatum teneinde de bruiloft van zijn zus te kunnen bijwonen. De selectiefunctionaris heeft dit verzoek gehonoreerd. De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot elektronische
detentie afgewezen, omdat deze vorm van tenuitvoerlegging van een straf is vervallen.
In beroep verzoekt klager om een omzetting van zijn gevangenisstraf in een werkstraf. De selectiefunctionaris is echter niet bevoegd om uitspraak te doen over de wijze waarop de straf ten uitvoer wordt gelegd. Dit is voorbehouden aan de rechterlijke
macht.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 15, eerste lid jo. artikel 15, derde lid, van de Pbw is bepaald dat de selectiefunctionaris is belast met de plaatsing en overplaatsing van personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende
maatregelen is gelast. Op grond van artikel 17, eerste lid, van de Pbw heeft een persoon ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen of vrijheidsbenemende maatregelen is gelast het recht bezwaar in te dienen tegen onder meer een
plaatsing of een overplaatsing als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Pbw.

4.2. Klager verzoekt in beroep om omzetting van zijn gevangenisstraf in een werkstraf. Noch de selectiefunctionaris noch de beroepscommissie is daartoe bevoegd. Klager kan hiertoe een gratieverzoek indienen, gericht aan Hare Majesteit de Koningin,
bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 30 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven