Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1248/GA, 29 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/1248/GA

betreft: [klager] datum: 29 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.F. Schadd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 april 2012 van de beklagcommissie bij de locatie De Kruisberg Doetinchem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 augustus 2012, gehouden in de locatie Ooyerhoek Zutphen, zijn gehoord klagers raadsman mr. G.F. Schadd en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie De Kruisberg Doetinchem. Hoewel voor klagers
vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Na de zitting van 6 augustus 2012 is namens de beroepscommissie bij ‘Diagnostiek voor U’ informatie opgevraagd over de wijze waarop kan worden beoordeeld of er sprake is van bijgebruik van softdrugs. Op 16 augustus 2012 is deze informatie door
‘Diagnostiek voor U’ verstrekt. Deze informatie van ‘Diagnostiek voor U’ is ter kennisgeving toegezonden aan klager en diens raadsman.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, wegens een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van softdrugs.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Aan klager is ten onrechte een disciplinaire straf opgelegd. Een positieve urinecontrole betekent niet automatisch dat iemand ook daadwerkelijk
gedragsbeïnvloedende middelen heeft gebruikt. Bij klager is op 7 november 2011 een urinecontrole afgenomen. Klager had toen een THC-waarde van 1404 ng/ml. Na 26 dagen is bij klager opnieuw een urinecontrole afgenomen en toen had hij een THC-waarde van
72 ng/ml. Klager zit daarmee net boven de afkapwaarde van 50 ng/ml. De THC-waarde van klager is behoorlijk gedaald en derhalve is het onvoldoende aannemelijk dat klager drugs heeft gebruikt sinds de urinecontrole van 7 november 2011. De positieve
uitslag van de urinecontrole van 3 december 2011 is te verklaren door het feit dat nog niet alle stoffen uit klagers lichaam waren verdwenen. De overweging van de beklagcommissie inhoudende dat een persoon na drie weken ‘schoon’ is, is onjuist. Daartoe
verwijst de raadsman naar een tabel die is gepubliceerd op de website van de commissies van toezicht. Voor de beoordeling of er sprake is van bijgebruik moet worden gekeken naar het THC-kreatinine ratio, hetgeen niet is gebeurd. Daarnaast staat op de
laboratoriumuitslagen dat er geen interpretatie op hergebruik mogelijk is. De uitspraak van de beklagcommissie is op onjuiste wijze tot stand gekomen, omdat klagers raadsman niet is uitgenodigd voor de beklagzitting. Dat de raadsman aanwezig is geweest
bij het rogatoir verhoor van klager, betekent niet dat de raadsman niet meer bij de beklagzitting aanwezig hoeft te zijn. Dit is in strijd met artikel 64 van de Pbw.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Uit de door de raadsman overgelegde tabel blijkt dat een persoon die zelden softdrugs gebruikt in ieder geval binnen 26 dagen volledig ‘schoon’
moet
zijn. De directeur overlegt ter zitting een tabel die is opgesteld door de Jellinek kliniek. Ook uit deze tabel blijkt dat klager in ieder geval na 26 dagen ‘schoon’ had moeten zijn. Het is dus zeer aannemelijk dat klager softdrugs heeft bijgebruikt.
De
disciplinaire straf is daarmee terecht aan klager opgelegd.

3. De beoordeling
Klagers raadsman heeft naar voren gebracht dat hij niet is uitgenodigd voor de zitting van de beklagcommissie bij de locatie De Kruisberg Doetinchem. De beroepscommissie gaat hieraan voorbij nu zij in beroep het beklag opnieuw in volle omvang
behandelt.
De beroepscommissie is wel van oordeel dat, in het kader van het beginsel van hoor en wederhoor, de beklagcommissie partijen in principe in elkaars aanwezigheid dient te horen, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Pbw. Het enkele feit dat
klagers raadsman reeds aanwezig is geweest bij het rogatoir verhoor van klager, betekent niet dat de raadsman niet meer in de gelegenheid had hoeven te worden gesteld om aanwezig te zijn bij de zitting van de beklagcommissie bij de locatie De Kruisberg
Doetinchem.

De locatie De Kruisberg Doetinchem laat, evenals de andere penitentiaire inrichtingen, de in het kader van bij urinecontroles afgenomen urinemonsters onderzoeken door ‘Diagnostiek voor U’. Uit de informatie van ‘Diagnostiek voor U’ en uit de
laboratoriumuitslagen komt het volgende naar voren. De afkapwaarde van THC (of cannabinoïden) bedraagt 50 ng/ml. Indien uit de uitslag van een urinecontrole blijkt dat een gedetineerde een THC-waarde heeft die hoger is dan de afkapwaarde van THC,
betekent dit niet automatisch dat de gedetineerde softdrugs heeft gebruikt. Voor de beoordeling of er sprake is geweest van bijgebruik, sinds het moment waarop de vorige urinecontrole is afgenomen, dient te worden gekeken naar de verhouding tussen de
THC-waarde en de kreatininewaarde (de THC-kreatinine ratio). Voor berekeningen over bijgebruik van softdrugs wordt door ‘Diagnostiek voor U’ gebruik gemaakt van een halfwaardetijd van THC van 36 uur. Dit betekent dat na elke 36 uur de THC-kreatinine
ratio moet zijn gehalveerd.

Bij klager is op 7 november 2011 een urinecontrole afgenomen. Uit de uitslag blijkt dat klager op dat moment een THC-waarde had van 1404 ng/ml tegenover een kreatininewaarde van 12 mmol/L. Dit betekent dat klager op 7 november 2011 een THC-kreatinine
ratio had van 117. Op 3 december 2011 is wederom bij klager een urinecontrole afgenomen. Uit de uitslag blijkt dat klager op dat moment een THC-waarde had van 72 ng/ml tegenover een kreatininewaarde van 17 mmol/L. Dit betekent dat klager op 3 december
2011 een THC-kreatinine ratio had van (afgerond) 4. Nu het THC-kreatinine ratio na telkens 36 uur moet zijn gehalveerd, acht de beroepscommissie op basis van bovengenoemde uitslagen van de bij klager afgenomen urinecontroles voldoende aannemelijk dat
klager in de periode tussen 7 november 2011 en 3 december 2011, ongeveer 26 dagen (624 uur), softdrugs heeft (bij)gebruikt. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de bestreden beslissing van de directeur niet in strijd is met
de wet en niet kan worden aangemerkt als onredelijk en onbillijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie zal met wijziging van de gronden worden bevestigd.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J. Schagen MA en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
F.A. Groeneveld, secretaris, op 29 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven