Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2259/GB, 29 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2259/GB

Betreft: [klager] datum: 29 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J.D. van Doleweerd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 juli 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de p.i. Nieuwegein. Op 25 juni 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De in het selectieadvies genoemde rapporten geven onvoldoende aanleiding om klager in een normaal beveiligde inrichting te plaatsen. Het gehele beeld van klagers gedrag binnen de inrichting is
daarbij onvoldoende meegewogen. Uit het selectieadvies blijkt namelijk dat zowel het afdelingspersoneel als het personeel op arbeid en het personeel op de sport van oordeel is dat klager meer vrijheden aankan. Hij komt zijn afspraken goed na en zijn
gedrag en houding zijn ook goed. Hij is in geringe mate positief en negatief te beïnvloeden door medegedetineerden. Het aantal rapporten valt te wijten aan zijn “kinderlijk gedrag” omdat klager nog jong is. Voorts wordt namens klager verzocht om een
vergoeding van de kosten die gemaakt zijn voor de behandeling van het bezwaar.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. In het selectieadvies van 31 mei 2012 wordt melding gemaakt van het feit dat klager meerdere keren is gesanctioneerd vanwege o.a. de aanwezigheid van contrabande op
zijn
cel, waaronder een handelshoeveelheid van 13,6 gram drugs hetgeen een strafbaar feit is en een positieve score op het gebruik van verdovende middelen. Hieruit kan worden afgeleid dat klager niet correct omgaat met de regels binnen een gesloten
inrichting. Om die reden is besloten klager, conform het selectieadvies, te plaatsen in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein. Bovendien blijkt uit recente informatie dat klager op 20 en 23 juni wederom gesanctioneerd is voor het bezit van contrabande.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Nieuwegein is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over zijn gedrag en/of persoonlijkheid verstrekte gegevens, vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau.

4.4. Voor zover namens klager is verzocht om een veroordeling van de selectiefunctionaris in de door klager gemaakte proceskosten, geldt dat de Pbw een dergelijke mogelijkheid niet kent. De beroepscommissie wijst dit verzoek af.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
P.A.M. Peters, secretaris, op 29 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven