Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1674/TA, 27 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:27-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Schade  v

Uitspraak

nummer: 12/1674/TA

betreft: [klager] datum: 27 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 mei 2012 verzonden uitspraak van 17 februari 2012 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 augustus 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. A.J. van der Velden.
Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en heeft schriftelijk op het beroep gereageerd.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een beschadiging van de computer en muisaansluiting na screening van de computer.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hij verzoekt om aanhouding van de behandeling van het beroep nu de vertegenwoordiger van de inrichting niet ter zitting aanwezig is.
Hij heeft het beroepschrift geschreven op de dag dat hij de uitspraak van de beklagcommissie had ontvangen en vervolgens heeft hij dat meteen ter verzending meegegeven aan het personeel. De late ontvangst van het beroepschrift moet zijn veroorzaakt
door
of de inrichting of TNT-Post.
Zijn computer en de muisaansluiting waren vóór de screening in orde. Na de screening heeft klager met een medewerker de computer aangesloten en toen bleek dat de muis niet goed werkte. Dit moet het gevolg van de screening zijn. Het irriteert klager
mateloos dat het hoofd van de inrichting beweert dat de muis goed functioneert, terwijl dat niet zo is en het hoofd van de inrichting zelf nooit is komen kijken. De muis is al twee keer opgehaald en teruggebracht, maar werkt nog steeds niet goed.
Verder is de computer door de screening ontregeld geraakt. Er zijn programma’s van klager verwijderd en er staan nu programma’s op die niet van hem zijn.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft mogelijk zijn beroep niet tijdig ingediend. Personeel geleidt van patiënten ontvangen post op de dag van aanlevering door naar de medewerkers die voor de postverzending verantwoordelijk zijn.
Inhoudelijk wordt verwezen naar het verweer van de inrichting bij de beklagcommissie.

3. De beoordeling
De beroepscommissie wijst het verzoek om aanhouding af nu zij zich op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen en niet gegarandeerd kan worden dat op een volgende zitting wel een
vertegenwoordiger van de inrichting aanwezig zal zijn.

Naar het oordeel van de beroepscommissie kan klager in zijn beroep worden ontvangen, nu niet met zekerheid valt vast te stellen dat hij dit niet tijdig heeft ingesteld.

Hetgeen inhoudelijk in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Daarbij is in aanmerking genomen dat volgens het
direct betrokken personeel van de afdeling automatisering een schroef bij de muisaansluiting na de screening los bleek te zitten, dat deze is vastgedraaid en dat daarna de muis weer goed functioneerde. Het hoofd van de inrichting heeft in redelijkheid
mogen afgaan op deze verklaring van het direct betrokken personeel en heeft daarom niet zelf de muis(aansluiting) hoeven bekijken. Niet aannemelijk is geworden dat de muis dan wel de muisaansluiting daadwerkelijk door de screening zodanig is beschadigd
dat deze daardoor niet goed functioneert.
Verder is in aanmerking genomen dat evenmin aannemelijk is geworden dat programma’s van klagers computer door de screening zouden zijn gewijzigd. De inrichting heeft de screening immers uitgevoerd volgens de bij de huisregels gevoegde bijlage
‘Werkwijze
screening apparatuur’, waarbij gebruik is gemaakt van een cd-rom en geen programma’s zijn geïnstalleerd of verwijderd.

Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 27 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven