Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0549/TA en 12/0577/TA, 22 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 12/549/TA en 12/577/TA

betreft: [klager] datum: 22 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen uitspraken van 25 november 2011 van de beklagcommissie bij het FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, welke uitspraken op 1 februari 2012 aan klager zijn verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 mei 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde inrichting [...], jurist.

Op 29 mei 2012 en 31 mei 2012 is er een nadere toelichting gegeven namens het hoofd van de inrichting. Afschriften daarvan zijn naar klager verstuurd. Klager heeft daarop gereageerd bij brief van 4 juni 2012. Een afschrift hiervan is naar de inrichting
verstuurd.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie
Het beklag betreft de inbeslagname van een Cinergy T-stick en Eye-Toy camera (142), de weigering om hiervoor een schadeloosstelling te geven (144), een onderzoek in de persoonlijke verblijfsruimte (145), klagers behandeling (146), het feit dat gelogen
is tegen klagers raadsman (194) en de weigering om goederen te mogen uitvoeren (196).

De beklagcommissie heeft het beklag met nummers 142, 144, 145 en 196 ongegrond verklaard en klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag met nummers 146 en 196 op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er was een personeelstelefoon verdwenen en die is niet bij klager gevonden. Bij de kamerinspectie zijn toen onder andere een Cinergy T-stick en een Eye-Toy camera in beslaggenomen. Klager verwijst naar de uitspraak van de beroepscommissie van 21 maart
2012 met kenmerk 11/3367/TA. Het betreft dezelfde goederen die in die uitspraak genoemd zijn, namelijk porno dvd’s, energiepillen en een Cinergy T-stick. Klager kan de in beslaggenomen goederen niet uitvoeren omdat deze kwijt zijn geraakt in de locatie
Maastricht. Klager wil daarom een schadevergoeding krijgen. Klager verblijft nu in Venray. De uitspraak van de beklagcommissie heeft veel te lang op zich laten wachten. Er is gelogen tegen de raadsman van klager. Er is sprake van valsheid in
geschrifte.
Ook klagers familie wordt voorgelogen.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is bij klager eerder een telefoon gevonden. Nu er weer een telefoon verdwenen was, is besloten eerst de kamer van klager te doorzoeken. Daarna zijn de overige kamers doorzocht. De telefoon is niet gevonden. Er heeft bij klager geen tweede
kamerinspectie plaatsgevonden, omdat hij hieraan niet wilde meewerken. De beklagcommissie had klager in de zaak 11/3367/TA ten aanzien van de inbeslagname van de goederen kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Namens de
inrichting is toen in beroep inhoudelijk geen verweer gevoerd.
Het is juist dat klager toestemming had om een aantal goederen onder zijn berusting te houden, maar klager heeft het vertrouwen geschaad. Zo had hij bestanden op zijn personal computer (pc) vergrendeld. Hierover wilde hij geen openheid geven. De
Cinergy
T-stick is in beslaggenomen omdat klager het computerprotocol misbruikt heeft en genoemde stick randapparatuur betreft van zijn pc. De beroepscommissie zal nader geïnformeerd worden over de kwijtgeraakte goederen. Klager heeft toestemming om de Cinergy
T-stick uit te voeren.
De verblijfplaats van de Eye-toy camera en de Cinergy T-stick is niet bekend of te achterhalen. Hoewel DV&O de aansprakelijke partij is, zal de inrichting deze goederen vergoeden. Het doel van de inrichting is om klager te behandelen en niet om hem te
pesten. De bedoelde brief aan de raadsman is niet aan klager gericht en hij kan hierover geen beklag doen.

3. De beoordeling
Klager heeft aangevoerd dat de beklagcommissie niet binnen de in artikel 65, eerste lid, van de Bvt vermelde termijn van vier weken, die in bijzondere omstandigheden met ten hoogste vier weken kan worden verlengd, uitspraak heeft gedaan. Niet is
gebleken dat bijzondere omstandigheden noodzaakten tot verlenging van de termijn, noch dat de verlenging van de termijn aan klager is meegedeeld. De beroepscommissie acht het zeer wenselijk dat binnen de bovenvermelde termijn wordt beslist. De wetgever
heeft echter geen gevolgen verbonden aan overschrijding van deze termijn.

Met betrekking tot de klacht met nummers 142 (de inbeslagname van de Cinergy T-stick en de Eye-Toy camera), 144 (de weigering om klager schadeloos te stellen voor de in beslaggenomen goederen) en 196 (de weigering om dezelfde goederen uit te voeren)
overweegt de beroepscommissie als volgt. Ter zitting heeft klager aangegeven dat hij reeds eerder beklag heeft gedaan over de inbeslagname van dezelfde goederen. De beroepscommissie heeft ambtshalve kennisgenomen van haar uitspraak met kenmerknummer
11/3367/TA en het dossier daarvan. Daaruit is gebleken dat die zaak betrekking heeft op een (andere) Cinergy T-stick, pc, porno dvd’s en energiepillen. De inbeslagneming van deze goederen heeft echter plaatsgevonden op 3 en 5 augustus 2011, zodat
alleen
reeds daarom de uitspraak met kenmerknummer 11/3367/TA geen betekenis kan hebben voor de onderhavige zaak.
De beroepscommissie acht het aannemelijk dat klager toestemming had om de Cinergy T-stick alsook de Eye-toy camera onder zijn berusting te houden. Nu klager deze goederen onweersproken in strijd met het computerprotocol heeft gebruikt is de
beroepscommissie van oordeel dat de inbeslagneming van de Cinergy T-stick en de Eye Toy camera niet onredelijk of onbillijk kan worden geacht.
Het beroep inzake de klacht met nummer 142 zal dan ook ongegrond worden verklaard.
Nu de inrichting heeft aangegeven dat de verblijfplaats van de Cinergy T-stick en de Eye Toy camera niet bekend of te achterhalen is, maar dat de inrichting de schade zal vergoeden aan klager zal de beroepscommissie het beroep inzake de nummers 144 en
196 ongegrond verklaren.

Met betrekking tot beklag met nummers 145 (onderzoek verblijfsruimte), 146 (behandeling) en 194 (de brief gericht aan de raadsman) oordeelt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing leiden dan die van de
beklagcommissie.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulenmeester, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 22 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven