Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1625/GB, 30 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1625/GB

Betreft: [klager] datum: 30 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 februari 2012 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Esserheem te Veenhuizen, een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen als bedoeld in artikel 20b, tweede lid onder a, van de Regeling
selectie,
plaatsing en overplaatsing gedetineerden (de Regeling).

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers vriendin en zijn advocaat komen uit Limburg en kunnen vanwege de afstand klager niet in Veenhuizen bezoeken. Hij begrijpt dat hij een strafrechtelijk gedetineerde vreemdeling is maar
verzoekt
om overplaatsing omdat zijn vriendin ernstig ziek is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ongewenst vreemdeling verklaard en zal daarom na detentie worden uitgezet. Voor deze categorie gedetineerden zijn conform artikel 20b van de Regeling specifieke inrichtingen aangewezen. Voor klager die een strafrestant van meer dan vier
maanden heeft zijn de locatie Esserheem en de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel bestemd. Klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Sittard kan niet worden gehonoreerd omdat deze inrichting is bestemd voor langverblijvende gedetineerden
met een strafrestant van vier maanden of meer die na detentie een rechtmatig verblijf in Nederland hebben. Voorts zijn bezoekproblemen inherent aan het ondergaan van detentie en vormen behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium.

4. De beoordeling
Uit het selectieadvies van 11 mei 2012 komt naar voren dat klager behoort tot de categorie strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Ingevolge artikel 20b, eerste lid, van de Regeling worden vreemdelingen die na de tenuitvoerlegging van de
vrijheidstraf geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland in beginsel geplaatst in een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Klager had ten tijde van de selectie een strafrestant van meer dan vier maanden. Voor dergelijke
gedetineerden zijn in beginsel de locatie Esserheem te Veenhuizen of de p.i. Ter Apel bestemd. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Het feit dat klagers vriendin ernstig ziek is
wordt onvoldoende schriftelijk onderbouwd en kan daarom niet als een dergelijke omstandigheid worden aangemerkt. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 30 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven