Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1642/GB, 30 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1642/GB

Betreft: [klager] datum: 30 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 november 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring van de locatie Noordsingel Rotterdam. Op 12 april 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, waar een regime
van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager had in verband met de gezondheidstoestand van zijn moeder geplaatst moeten worden in de gevangenis van locatie De Schie te Rotterdam. De afstand vanaf zijn moeders woonadres naar de
locatie De Schie is 2,7 kilometer, de afstand naar de p.i. Krimpen aan den IJssel 13,9 kilometer. Dit is dus aanzienlijk langer. Daarnaast moet zijn moeder met het openbaar vervoer reizen. Strikt genomen valt de p.i. Krimpen aan den IJssel binnen het
arrondissement van Rotterdam. Bij afweging van alle in aanmerking komende belangen is plaatsing daar niet redelijk en billijk. Voorts heeft klager aangegeven dat er medegedetineerden in de p.i. Krimpen aan de IJssel verblijven die hem als vijand
beschouwen. Klager is bang dat een confrontatie met hen zal uitlopen op een conflict.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is rekening houdende met zijn moeders gezondheid en de beperkte celcapaciteit in locatie de Schie geplaatst in de p.i. Krimpen aan den IJssel. De reisafstand
voor
klagers moeder is alleszins redelijk en zeer acceptabel en kan met het openbaar vervoer worden afgelegd. Voorts zijn bezoekproblemen inherent aan detentie. Dat klager niet met bepaalde gedetineerde geconfronteerd moet worden is geen probleem nu de p.i.
Krimpen aan den IJssel een grote inrichting is met verschillende afdelingen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de
bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.
Wat betreft de vrees van klager voor een conflict overweegt de beroepscommissie dat bij een eventuele conflictsituatie met een medegedetineerde de p.i. Krimpen aan den IJssel interne maatregelen kan nemen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 30 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven