Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2258/GV, 21 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:21-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/2258/GV

betreft: [klager] datum: 21 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 juni 2012 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. De beroepscommissie heeft kennisgenomen van het verslag van 13 juli 2012.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil zijn kinderen bezoeken, eventueel onder begeleiding. Klager heeft altijd schone urinecontroles en hij staat op de wachtlijst voor overplaatsing naar een kliniek.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager wordt beschouwd als een recidivist, welke recidive zijn oorzaak vindt in verslavingsproblematiek. De verslavingsproblematiek hangt weer samen met een persoonlijkheidsstoornis. Het gerechtshof heeft een bijzondere voorwaarde van een behandeling
in
een kliniek opgelegd. Klager dient zich een aantal maanden te laten opnemen. Het verlenen van verlof is niet aan de orde zonder dat klager een behandeling heeft ondergaan. Het risico van het plegen van strafbare feiten is te groot.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te Leeuwarden heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen verlofverlening. Klager is recidivist en behandeling in een kliniek is geïndiceerd en als bijzondere voorwaarde opgelegd door het gerechtshof Leeuwarden.
Zonder behandeling wordt verlof onverantwoord en risicovol geacht.
De politie heeft het opgegeven verlofadres geverifieerd en in orde bevonden.

3. De beoordeling
Klager is bij arrest van 25 augustus 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens – kort gezegd – diefstal. Daarnaast dient hij nog een vrijheidsstraf te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 25 september 2012.
Aansluitend dient hij eventueel diverse subsidiaire hechtenissen te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers tweede verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Uit het advies van de p.i. Leeuwarden van 19 april 2012 volgt dat klager sinds 9 februari 2012 in die inrichting verblijft. Ten aanzien van klager is sprake van drugsproblematiek. Bij de laatste twee afgenomen urinecontroles heeft klager negatief
gescoord op gebruik. Eveneens is gerapporteerd dat er geen problemen zijn met het innemen van klagers medicatie. Gezien het vorenstaande overweegt de beroepscommissie dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd is, nu niet duidelijk is waarop
de
afwijzingsgrond precies is gebaseerd. Om deze reden zal de beroepscommissie de bestreden beslissing vernietigen en de Staatssecretaris opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak en binnen een termijn van twee weken na
ontvangst van deze uitspraak. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee na ontvangst van deze uitspraak.
De beroepscommissie kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 21 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven