Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2272/GB, 14 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2272/GB

Betreft: [klager] datum: 14 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.W. van Zanden, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie De Kruisberg te Doetinchem ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 10 november 2011 door de politierechter te Almelo onherroepelijk
veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met aftrek. Per brief van 5 juli 2012 is klager opgeroepen zich op 27 augustus 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting van de locatie De Kruisberg. De voorzitter van de beroepscommissie
heeft in zijn uitspraak van 24 juli 2012 met nummer 12/2268/SGB de beslissing van de selectiefunctionaris geschorst tot het moment waarop de beroepscommissie op het beroep heeft beslist.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is op 10 november 2011 bij verstek veroordeeld door de politierechter. De uitspraak heeft hem verrast. Op 24 februari 2012 heeft de inhoudelijke behandeling van een nieuwe vergelijkbare
strafzaak gediend. Sinds september 2011 is klager opgenomen in het IMC van Tactus Verslavingszorg te Rekken. In zijn rapportage van 17 februari 2012 heeft Tactus Reclassering geadviseerd om klager een voorwaardelijke straf op te leggen. Vanwege klagers
motivatie en enorme vooruitgang heeft de politierechter klager een taakstraf en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd met een proeftijd van twee jaren en met als bijzondere voorwaarde reclasseringscontact, zodat klager opgenomen kan
blijven. Klager wordt in het IMC te Rekken met succes behandeld voor zijn verslaving. Op 8 mei 2012 heeft klager een gratieverzoek ingediend. Een beslissing hierop is pas na vier tot zes maanden te verwachten. Een onderbreking van de behandeling bij
IMC
te Rekken kan desastreuze gevolgen hebben. Klager heeft na ruim vijftien jaar te hebben gekampt met een drugsverslaving, thans stabiliteit en abstinentie van drugs bereikt. Hij heeft echter nog steeds begeleiding nodig in het aanbrengen van structuur
in
zijn dagelijks functioneren, het uitvoeren van een zinnige dagbesteding en het behouden van de bereikte stabiliteit en abstinentie van drugs. Hij zal nog enkele maanden in het IMC verblijven, alvorens hij kan doorstromen naar de fase van begeleid wonen
waar hij 24-uurs ondersteuning zal ontvangen. Een plaatsing in de locatie De Kruisberg zal zijn behandeling en de plannen voor de toekomst doorkruisen. Daarnaast zal de behaalde winst op zijn psychisch functioneren verloren gaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Uit navraag is gebleken dat klager de uitspraak van de politierechter van 10 november 2011 op 30 maart 2012 is betekend middels een akte van uitreiking. Klager heeft
nadien tot 14 april 2012 de mogelijkheid gehad beroep aan te tekenen tegen de uitspraak, maar hier geen gebruik van gemaakt. Het ingediende gratieverzoek heeft geen opschortende werking. Er is geen aanleiding om uitstel te verlenen. Hoewel uit de
overgelegde rapportage blijkt dat klager baat heeft bij de behandeling van Tactus verslavingszorg, heeft klager een onherroepelijke straf openstaan, waarvoor DJI de opdracht heeft gekregen deze te executeren. De omstandigheid dat klager hard werkt om
zijn leven op de rit te krijgen, biedt geen garantie. Klager is bekend als veelpleger en heeft nadat hij in juni 2011 in vrijheid is gesteld nog meerdere strafbare feiten gepleegd tot het moment dat hij in een gesloten setting bij Tactus
verslavingszorg
werd geplaatst. Eerdere behandelingen van klager zijn mislukt, waarna klager is vervallen in zijn oude patroon. De tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf hoeft niet te betekenen dat klager in zijn oude patroon terugvalt, omdat drugs in de
penitentiaire inrichtingen niet zijn toegestaan. Daarnaast werkt Tactus Verslavingszorg samen met DJI. De ondersteuning met betrekking tot de verslavingsproblematiek en resocialisatie kan hierdoor mogelijk worden voortgezet tijdens en na de
detentieperiode.

4. De beoordeling
4.1. De locatie De Kruisberg is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is het volgende in aanmerking genomen. In de
verklaring van 3 mei 2012 van Tactus verslavingszorg komt naar voren dat sinds vorig jaar bij klager, die bekend is met een jarenlange verslavingsproblematiek, een verandering zichtbaar is. De hem geboden begeleiding en hulp heeft geleid tot
stabiliteit
en abstinentie van drugs. Tactus verslavingszorg stelt dat een gevangenisstraf desastreuze uitwerking zal hebben op zijn vooruitgang. Gelet hierop dient het belang van klager om de beslissing op het gratieverzoek af te wachten teneinde zijn tot nu toe
succesvol verlopen behandeling bij Tactus verslavingszorg te continueren, zwaarder te wegen dan het belang de aan klager opgelegde gevangenisstraf op korte termijn tenuitvoer te leggen.
Indien het gratieverzoek zal worden afgewezen, kan de beroepscommissie de selectiefunctionaris volgen in zijn standpunt dat de aan klager opgelegde gevangenisstraf zal moeten worden tenuitvoer gelegd. Indien die situatie zich voordoet, gaat de
beroepscommissie er vanuit dat in samenwerking met Tactus verslavingszorg wordt gezocht naar mogelijkheden voor ondersteuning tijdens de detentie. In dat verband geeft de beroepscommissie de selectiefunctionaris in overweging te onderzoeken of op de
voet van artikel 31 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden en met medewerking van de directeur van de inrichting een plaatsing in een verslavingskliniek tot de mogelijkheden behoort. Mitsdien belist de beroepscommissie
als volgt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij bepaalt dat klager uitstel krijgt voor het zich moeten melden om de vrijheidsstraf te ondergaan tot het moment waarop een beslissing op het gratieverzoek is genomen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 14 augstus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven