Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0532/TA, 17 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/532/TA

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 7 februari 2012 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 juli 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.R. Ytsma, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...],
juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde, de beschadiging van klagers televisiescherm.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er waren aanwijzingen dat klager porno in zijn bezit zou hebben en in de nacht van 21 op 22 oktober 2011 is klagers kamer gecontroleerd. In het kader van de zorgvuldigheid is de controle uitgevoerd door twee medewerkers van de dienst geïntegreerde
beveiliging (DGB). Indien tijdens een kamercontrole door medewerkers schade wordt toegebracht aan goederen van een patiënt dient dit te worden gemeld. De schade wordt dan vergoed door de inrichting. In dit geval is geen melding gemaakt van enige
schade.
Ook naderhand zijn de betreffende medewerkers bevraagd en zij deelden mede dat de televisie alleen was opgetild om onder de voet daarvan te kijken. Medewerkers van sociotherapie hebben ook naar de televisie gekeken en wel een kras gezien, maar die is
nauwelijks zichtbaar en zat er mogelijk al lang op. De DGB heeft foto’s gemaakt van klagers televisiescherm. De foto’s zijn niet bewaard, omdat de kras daarop niet was te zien.
In de inrichting vindt een kamercontrole zelden plaats in bijzijn van de patiënt. De controle wordt uitgevoerd door minimaal twee personeelsleden. Een uitvoerige controle vindt met regelmaat ’s nachts plaats omdat overdag patiënten over de gang lopen.
Het personeel is voldoende professioneel om de controles in het algemeen naar behoren uit te voeren. Het is uit logistieke/organisatorische overwegingen niet gebruikelijk patiënten gelegenheid te geven bij controles aanwezig te zijn.
Volgens paragraaf 4.1.1. van de huisregels bewaart een patiënt goederen, voor het bezit waarvan hij toestemming heeft gekregen, voor eigen risico. De inrichting is niet aansprakelijk als persoonlijke eigendommen van een patiënt kwijtraken of beschadigd
raken. Alleen als sprake is van grove schuld of nalatigheid van de medewerkers is het voor de patiënt mogelijk een schadevergoeding te krijgen.

Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager had in augustus 2011 de televisie nieuw gekocht. Tijdens de kamercontrole is geen contrabande aangetroffen en klagers televisiescherm is tijdens deze controle beschadigd. Klagers raadsman heeft de kras gezien. Het is onjuist dat de inrichting
alleen aansprakelijk is als sprake is van grove schuld of nalatigheid van de medewerkers. De controle wordt door twee medewerkers verricht, maar het betreft medewerkers van dezelfde afdeling, wat in strijd is met het “twee-paar-oog-principe”. Het
verdient de voorkeur dat de patiënt bij de controle van zijn kamer aanwezig is, en daarnaast toezicht van een derde persoon zou nog beter zijn. De medewerkers van DGB hebben toegegeven de televisie te hebben opgetild en deze kan toen beschadigd zijn.
Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

Ter zitting heeft klager een schriftelijke toelichting op het beroep overgelegd die bij de stukken is gevoegd. De patiëntenraad van de inrichting heeft volgens klager voorgesteld dat, indien een patiënt niet bij de kamercontrole aanwezig kan zijn,
iemand van de patiëntenraad daarbij aanwezig is. Volgens klager wordt in FPC De Kijvelanden aan een patiënt gevraagd of hij bij de kamercontrole aanwezig wil zijn.

3. De beoordeling
Door de inrichting zijn geen steekhoudende argumenten aangevoerd waarom klager niet bij de kamercontrole aanwezig kon zijn. Ook in het algemeen valt niet in te zien waarom een patiënt in beginsel niet bij een inspectie van zijn persoonlijke
verblijfsruimte aanwezig kan zijn.
De beroepscommissie is van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de beschadiging van klagers televisiescherm te wijten is aan het handelen van het personeel van de inrichting. Het beroep van de directeur zal gegrond worden verklaard.

Overigens merkt de beroepscommissie op dat de inrichting haar civiele aansprakelijkheid niet eenzijdig in de huisregels kan beperken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 17 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven