Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1776/GA, 16 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 12/1776/GA

betreft: [klager] datum: 16 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 juni 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw, mr. R.W. van Zanden, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het ingesloten worden tijdens de activiteit celreiniging.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Uit de notulen van de vergadering van de Gedetineerdencommissie van 1 juni 2012 blijkt dat de directeur het standpunt volgt dat gedetineerden
in de praktijk teveel ingesloten worden. Voorts zijn uren bestemd voor een bezoek aan de kerk niet te rekenen als activiteit. Ze zijn namelijk bestemd voor een selecte groep gedetineerden. Hetgeen leidt tot de conclusie dat de berekening van de
commissie van toezicht geen stand kan houden. Klager verzoekt om een tegemoetkoming die recht doet aan de structurele schending van zijn rechten. Bovendien heeft de uitspraak van de beklagcommissie te lang op zich laten wachten.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts voldoet het door klager overgelegde raamrooster aan de vereiste minimaal achttien uren aan activiteiten. Het ingeroosterde uur voor celreiniging en douchen telt hierbij niet
mee als activiteit. Het insluiten tijdens de celreiniging is een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden algemeen geldende regel en niet in strijd met hogere wet- of regelgeving.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op haar uitspraak van 12 maart 2012,
nr. 11/4231/GA, het bezoek aan de kerkdienst als een activiteit kan worden opgevat als bedoeld in artikel 21 van de Pbw. Om die reden wordt voldaan aan het vereiste van artikel 3, derde lid, van de Penitentiaire maatregel. Voorts is de
beroepscommissie
van oordeel dat de insluiting tijdens celreiniging niet in strijd is met hogere wet- of regelgeving.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
P.A.M. Peters, secretaris, op 16 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven