Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2367/GB, 16 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2367/GB

Betreft: [klager] datum: 16 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 20 augustus 2012 te melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 7 april 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 270 dagen met aftrek van de tijd die hij in verzekering heeft doorgebracht (in dit geval drie dagen). De uitspraak is onherroepelijk geworden op 7 februari 2012. Op 12 juli 2012 is
klager
opgeroepen om zich op 20 augustus 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie Groot Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Voordat klager de papieren op 5 juni 2012 heeft ondertekend, waarin hij verklaart gevolg te zullen geven aan een oproep om zich te melden, heeft klager contact opgenomen met justitie. Hem is
verzekerd dat het nog zes maanden zou duren voordat hij een oproep zou ontvangen. Klagers kinderen komen op straat te staan en doordat klager zijn baan zal verliezen komt hij in de schuldsanering terecht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Voorop staat dat de gevolgen van een vrijheidsstraf voor rekening komen van de veroordeelde. Klager heeft op 5 juni 2012 een verklaring ondertekend waarin staat dat hij
in aanmerking wil komen voor de zelfmeldprocedure. Om die reden heeft hij op 12 juli 2012 een brief ontvangen om zich te melden bij een b.b.i. Hierbij is klager gewezen op het feit dat bij problemen met betrekking tot de opvang van zijn kinderen hij
zich kan melden bij Bureau Jeugdzorg of het Centrum van Werk en Gezin in zijn regio. Daarnaast heeft klager nog tot 20 augustus de tijd om zich voor te bereiden op zijn detentie. Klager zou daarvoor ook hulp van zijn naasten kunnen inschakelen. Het
ingediende gratieverzoek heeft van rechtswege geen opschortende werking.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Groot Bankenbosch is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager verzoekt om uitstel van zijn meldplicht, omdat hij zaken moet regelen voor zijn gezin, werk en woning. Uit de stukken blijkt dat klager, alvorens hij een oproep tot melden ontving, een verklaring heeft ondertekend waarin hij aangeeft
gevolg te zullen geven aan een oproep zich te melden in een b.b.i. De beroepscommissie is van oordeel dat klager voldoende de tijd heeft gehad om zijn zaken te regelen Voorts blijkt niet dat klager bij een latere melddatum geen problemen met betrekking
tot zijn werk zal hebben. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 16 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven