Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1991/GB, 14 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1991/GB

Betreft: [klager] datum: 14 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 juni 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een ander Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 22 juli 2011 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van het PPC van de locatie Het Veer te Amsterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers bezoek is afkomstig uit Rotterdam. De reis naar Amsterdam is voor zijn bezoek te ver en te duur. Het is onjuist dat hij in de penitentiaire inrichting (p.i.) Zoetermeer een keer in de twee
maanden bezoek heeft ontvangen. Klager is namelijk nooit in de p.i. Zoetermeer verbleven. Hij wil het liefst worden overgeplaatst naar het PPC van de locatie Scheveningen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft tijdens zijn verblijf in het PPC Haaglanden van 16 augustus 2011 tot zijn overplaatsing naar het PPC van locatie De Singel te Amsterdam op 15 september 2011 geen bezoek ontvangen. Bij een recent verblijf in de Forensisch Psychiatrische
Kliniek De Kijvelanden te Poortugaal heeft hij een keer bezoek ontvangen. Klager is op 6 juni 2012 buiten de selectiefunctionaris om teruggeplaatst naar het PPC van locatie Het Veer. Het is niet wenselijk klagers behandeling door middel van
overplaatsing te onderbreken. Het PPC Haaglanden had ten tijde van de beslissing een lange wachtlijst en om die reden is klager daar niet geplaatst. Zodra klagers indicatie voor verblijf in een PPC is opgeheven zal hij worden geplaatst in een
inrichting
waarbij rekening gehouden wordt met zijn bezoek.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de
bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Bovendien is het onwenselijk om klagers behandeling in het PPC te onderbreken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 14 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven