Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1603/GB, 13 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:13-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1603/GB

Betreft: [klager] datum: 13 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 20 juli 2012 door een plaatsvervangend lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor Beheers Problematische Gedetineerden (BPG) van Unit 1 in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 november 2008 gedetineerd. Na behandeling in de forensische psychiatrische kliniek (FPK) van 28 juli 2011 tot 30 maart 2012 is hij teruggeplaatst in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg. Op 6 april 2012 is hij
overgeplaatst naar de BPG van Unit 1 van de p.i. Vught, waar een individueel regime geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager voelt zich onrechtmatig behandeld. Hij heeft een terugval gehad in de FPK en is daarna teruggeplaatst naar de gevangenis van p.i. Middelburg. Na zijn terugplaatsing zijn er met name in de p.i. Middelburg verschillende beschuldigingen geuit
jegens
klager. Deze beschuldigingen zijn gebaseerd op geruchten en niet uitgezocht. Voor klagers plaatsing in de FPK heeft hij in de p.i. Middelburg een conflict gehad met een medegedetineerde. De directeur en het afdelingshoofd hebben klager destijds in een
gesprek medegedeeld dat hij zich rustig moest houden, omdat hij anders overgeplaatst zou worden naar de p.i. Vught. Klager heeft zich rustig gehouden en is kort daarna geplaatst in de FPK. Hij was het eens met deze plaatsing, want hij wilde behandeld
worden. Klager heeft in de FPK eerlijk toegegeven dat hij heeft gebruikt. Dat kwam omdat de therapie verkeerd was aangeslagen. Dat hij nog een tweede keer heeft gebruikt kwam niet ter sprake, maar ook dat geeft klager toe. Hij vindt zijn terugval in de
FPK niet voldoende om de behandeling te stoppen, hem uit de FPK te halen en vervolgens naar de BPG over te plaatsen. Klager heeft geen eerlijke kans gekregen om zichzelf te veranderen. Op dit moment gaat het goed met klager, hij heeft geen rapporten en
er zijn geen klachten over hem. Na de overplaatsing naar de p.i. Vught in april jongstleden is klager al snel op de groep geplaatst. Klager is bang dat het zonder behandeling fout zal gaan als hij in vrijheid is. Het was niet de FPK die de stekker
eruit
heeft gehaald. Over klagers functioneren kan contact worden opgenomen met de contactpersoon van de FPK, [...]. Klager heeft er last van gehad dat hij de laatste 26 maanden in de FPK was geplaatst in plaats van de laatste 18 maanden. Anderen mochten al
naar buiten en hij niet.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager was in de p.i. Middelburg zeer manipulatief en zette medegedetineerden onder druk om na verlof drugs mee naar binnen te nemen. De p.i. Middelburg had op grond
van
de ontstane spanningen tussen klager en personeel en medegedetineerden een voorstel gedaan tot overplaatsing naar de p.i. Vught. Klager is toen gewaarschuwd dat bij nieuw negatief gedrag bekeken zou worden of hij nog geschikt was voor plaatsing een
regime van algehele gemeenschap. Deze overplaatsing is niet doorgegaan omdat klager in de FPK te Assen is geplaatst. Hij heeft vanaf juli 2011 tot eind maart 2012 deelgenomen aan een behandeling bij de FPK te Assen. In de FPK heeft klager tweemaal
positief gescoord op het gebruik van drugs. Daarnaast was er informatie dat klager in de FPK handelde in drugs. Om bovenstaande redenen heeft de directeur van de p.i. Middelburg klager uit de FPK teruggeplaatst naar de p.i. Middelburg. Klager heeft
verschillende kansen gehad om te laten zien dat hij zich kan aanpassen en dat hij zich aan de regels en afspraken kan houden. Deze kansen heeft hij niet benut.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van Unit 1 van de p.i. Vught is een inrichting voor mannen met een individueel regime en een uitgebreid beveiligingsniveau.

4.2. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde gedetineerde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele dan wel beperkte gemeenschap, tenzij plaatsing in een individueel regime noodzakelijk is. In
het individueel regime kunnen gedetineerden worden geplaatst die op grond van hun persoonlijkheid, gedrag of andere persoonlijke omstandigheden, een ernstig beheersrisico vormen voor zichzelf of anderen en ten gevolge daarvan niet in staat zijn in een
regime van algehele of beperkte gemeenschap te functioneren of te verblijven.
De selectiefunctionaris heeft de omtrent klagers persoonlijkheid en gedrag verstrekte gegevens uit de p.i. Middelburg en de FPK te Assen in redelijkheid kunnen aanmerken als een contra-indicatie in bovenbedoelde zin. Derhalve is de beslissing klager
vooralsnog over te plaatsen naar een inrichting met een individueel regime niet als onredelijk of onbillijk aan te merken.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
P.A.M. Peters, secretaris, op 13 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven