Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0571/TA, 3 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/571/TA

betreft: [klager] datum: 3 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 november 2011 van de beklagcommissie bij het FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, welke uitspraak op 1 februari 2012 aan klager is verzonden.

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 mei 2012, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Vught, zijn gehoord klager, en namens het hoofd van voormelde inrichting mr. [...], jurist.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat de intercom van klager niet goed functioneert.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager moet worden ontvangen in zijn beklag. De vertraging van de post is niet aan klager toe te rekenen. Het beklag wordt in een gesloten envelop afgegeven aan de sociotherapie. Er wordt geen dagstempel op de envelop gezet. Het beklag is niet direct
verstuurd. Klager verbleef in afzondering. Het betreft meerdere dagen na 11 augustus 2011 dat de intercom niet goed functioneerde. Dit geeft een onveilig gevoel. Ook de termijn voor het doen van uitspraak is door de beklagcommissie overschreden.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het is juist dat een klaagschrift wordt afgegeven aan de sociotherapie. Tweemaal per dag wordt de post opgehaald. Het ligt aan het tijdstip dat het beklag wordt aangeboden. Klachten worden uiterlijk de volgende ochtend gepost. Met de post wordt
discreet
omgegaan. Er is sprake van een termijnoverschrijding voor de indiening van het beklag van 13 dagen. Bovendien is het functioneren van de intercom niet een beslissing waarover geklaagd kan worden. Inhoudelijk wordt opgemerkt dat er problemen waren met
de
intercom. Een gesprek voeren was niet mogelijk en het personeel ging persoonlijk kijken als er een oproep werd gedaan. Er heeft ook een spoedreparatie plaatsgevonden.

3. De beoordeling
Klager heeft aangevoerd dat de beklagcommissie niet binnen de in artikel 65, eerste lid, van de Bvt vermelde termijn van vier weken, die in bijzondere omstandigheden met ten hoogste vier weken kan worden verlengd, uitspraak heeft gedaan. Hoewel de
uitspraak van de beklagcommissie vermeldt dat de beslissing op de dag van de mondelinge behandeling van het beklag op 25 november 2011 is genomen, is de uitspraak pas op 1 februari 2012 aan klager verzonden. Niet gebleken is dat klager op een eerder
moment dan ontvangst van de schriftelijke uitspraak op de hoogte was van de beslissing zodat de beroepscommissie uitgaat van 1 februari 2012, de datum, waarop de beslissing aan klager is verzonden.
Niet is gebleken dat bijzondere omstandigheden noodzaakten tot verlenging van de termijn als bedoel in artikel 65, eerste lid, van de Bvt, noch dat de verlenging van de termijn aan klager is meegedeeld. De beroepscommissie acht het zeer wenselijk dat
binnen de bovenvermelde termijn wordt beslist. De wetgever heeft echter geen gevolgen verbonden aan overschrijding van deze termijn.

De beroepscommissie acht aannemelijk dat het beklag van klager uiterlijk een dag na ontvangst door sociotherapie is verstuurd. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het
beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat een dagstempel van ontvangst op de envelop door sociotherapie een discussie omtrent de postverzending in de toekomst kan voorkomen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 3 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven