Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1127/GB, 3 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1127/GB

Betreft: [klager] datum: 3 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.G.L. Bovens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 28 maart 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. K.G.L. Bovens, op 25 mei 2012 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Zoetermeer ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 14 oktober 2009 gedetineerd. Hij verbleef in de inrichting voor
stelselmatige daders van de locatie Sittard. Op 14 februari 2012 is klager geselecteerd voor de beheersproblematische afdeling van de locatie Zoetermeer, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt. Op 13 maart 2012 is klager overgeplaatst naar de
beheersproblematische afdeling van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De plaatsing van klager in een regime voor beheersproblematische gedetineerden heeft tot gevolg dat de bewegingsvrijheid van klager ernstig wordt beperkt. Dan mag worden verwacht dat aan
de beslissing zwaarwegende argumenten ten grondslag worden gelegd en dat de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. De stelling van de selectiefunctionaris dat klagers detentie gekenmerkt wordt door bedreigingen en intimidatie zijn niet op
juistheid onderzocht dan wel deze zijn niet met objectieve stellingen onderbouwd. De meldingen waarnaar wordt verwezen zijn van medegedetineerden. Hun verklaringen zijn niet op juistheid onderzocht. Als klager een mes bij zich gehad zou hebben, zou dat
gezien of opgemerkt moeten zijn. De beslissing van de selectiefunctionaris wijkt af van het advies van de inrichting om klager horizontaal over te plaatsen. Wat betreft het incident op 2 februari 2012 betwist klager dat hij zich schuldig heeft gemaakt
aan bedreiging van het personeel. Anderen proberen hem in een kwaad daglicht te stellen. De beklagcommissie heeft inmiddels het beklag van klager naar aanleiding van de opgelegde disciplinaire straf van opsluiting in een strafcel voor de duur van
veertien dagen gegrond verklaard. Dit kan derhalve geen grond meer vormen voor de beslissing tot overplaatsing. De plaatsing op een beheersproblematische afdeling is voor gedetineerden met een extreem beheersrisico. Klagers beheersrisico wordt echter
normaal geschat. Er zijn geen contra-indicaties voor een plaatsing van klager in een regime van algehele gemeenschap. Klager wil een financiële tegemoetkoming.

De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Gelet op de ernst van de situatie is het inrichtingsadvies niet overgenomen. Klager is verscheidene malen gesanctioneerd vanwege zijn gedrag in de inrichting. Klager is op 24
oktober 2011 geplaatst in de locatie Sittard. Aanvankelijk lijkt het goed te gaan, maar al gauw komt klager negatief in beeld. Op 15 januari 2012 wordt het personeel aangesproken door medegedetineerden die beweren dat klager en een andere
medegedetineerde bezig zijn met afpersing en het onder druk zetten van medegedetineerden. Ook wordt door medegedetineerden gemeld dat klager continu met een mes op zak loopt. Wat betreft de bedreigingen jegens het personeel doet de gegrondverklaring
door de beklagcommissie niet af aan de constatering door de p.i.w.-ers dat klager zich zeer dreigend opstelde.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Zoetermeer is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Een (al dan niet onherroepelijk) tot gevangenisstraf veroordeelde dient te worden geplaatst in een inrichting met een regime van algehele gemeenschap, tenzij hiervoor op grond van de persoonlijkheid en/of het gedrag van de betrokkene gewichtige
contra-indicaties bestaan.
Uit de stukken komt naar voren dat klager gedurende zijn detentie meermalen in verband is gebracht met activiteiten die de orde en veiligheid in de inrichting verstoren. Zo heeft klager zich in januari 2012 mogelijk schuldig gemaakt aan bedreiging en
afpersing van medegedetineerden. In het selectieadvies van de directeur van de locatie Sittard wordt geconcludeerd dat er sprake is van een onwerkbare situatie en van verstoorde relaties tussen klager en medegedetineerden dan wel personeel. Tevens
wordt
in dit advies vermeld dat klager horizontaal overgeplaatst wenst te worden, met welke wens de inrichting akkoord gaat. Nu van de zijde van de directie, zo begrijpt de beroepscommissie, geen bezwaar is tegen horizontale overplaatsing en de
selectiefunctionaris dit advies niet overneemt, moet de beslissing van de selectiefunctionaris, aangezien beide standpunten gebaseerd zijn op dezelfde feiten en omstandigheden, zonder nadere onderbouwing bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van
twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 3 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven