Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0701/GA, 6 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/701/GA

betreft: [klager] datum: 6 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.E. Calis, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 februari 2012 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 juli 2012, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klagers raadsvrouw, mr. L.E. Calis, gehoord. Klager heeft - blijkens een verklaring van 11 juli 2012 - afstand gedaan van het recht om ter zitting te
worden gehoord. De directeur van de p.i. Alphen aan den Rijn heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, en het feit dat klager zijn baan als keukenhulp is kwijtgeraakt, wegens het op cel hebben van twee porno dvd’s.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft dvd’s geleend van een medegedetineerde; de heer H. Klager was er niet van op de hoogte dat er tussen de dvd’s twee porno dvd’s zaten. De
getuigenverklaring van H., bevestigt dit. Als klager had geweten dat er porno dvd’s tussenzaten, dan had hij deze nooit open en bloot in zijn cel laten liggen. Klager wist namelijk dat dergelijke dvd’s niet zijn toegestaan in de inrichting. De
directeur
heeft gesteld dat het verboden is voor gedetineerden om spullen te ruilen. Dit zou in de huisregels staan, maar volgens klager staat dit er niet in. Bovendien is geen sprake van ruilen, maar van lenen. Het was niet de bedoeling om de dvd’s te houden.
Ten slotte geeft klager aan dat aan een andere gedetineerde, de heer K., voor hetzelfde feit ook een disciplinaire straf van drie dagen is opgelegd, maar hij zijn baan als afdelingsreiniger heeft behouden. De beklagcommissie heeft overwogen dat het
verlies van klagers baan als keukenhulp geen straf is, maar een consequentie is van de oplegging van de disciplinaire straf. Dit wordt door klager uiteraard niet zo ervaren. Het verliezen van zijn baan als keukenhulp is voor klager wel degelijk een
straf.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt schriftelijk toegelicht. Op klagers cel zijn twee porno dvd’s aangetroffen. Dat een andere gedetineerde eigenaar is van de dvd’s doet daar niet aan af.
Ruilen is verboden in de inrichting, aangezien alle goederen die een gedetineerde op cel heeft, worden geregistreerd bij de badafdeling middels in- en uitvoerformulieren. Indien gedetineerden spullen gaan ruilen, is er geen zicht meer op hetgeen
aanwezig zou mogen zijn op cel. Verder geeft de directeur aan dat gedetineerden met een “speciaal baantje” een voorbeeldfunctie hebben. Een baan als keukenhulp is zo’n speciale baan. De regel is dat een gedetineerde met een speciale baan zijn baan
verliest als hij disciplinair wordt gestraft. Hij kan dan wel nog op de werkzaal werken. Een straf kan, gelet op de specifieke omstandigheden van het geval, soms hoger of lager uitvallen. In het geval van klager was er geen reden om van de richtlijn af
te wijken.

3. De beoordeling
Vooropgesteld zij dat gedetineerden verantwoordelijk zijn voor de goederen die zich op hun cel bevinden. Klager kan derhalve verantwoordelijk worden gehouden voor de op zijn cel aangetroffen dvd’s.

In artikel 4.5.1.1. van de huisregels van de p.i. Alphen aan den Rijn is vermeld dat het gedetineerden niet is toegestaan voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard onder zich te houden. De beroepscommissie begrijpt het standpunt
van de directeur aldus dat het op cel voorhanden hebben van een porno dvd wordt aangemerkt als aanstootgevend. In dit geval is echter niet gebleken dat is onderzocht of de betreffende dvd’s daadwerkelijk porno dvd’s waren. De enkele omstandigheid dat,
zoals door de directeur is gesteld, op één van de dvd’s een afbeelding stond waaruit het genre van de dvd viel op te maken, is daartoe onvoldoende. Bovendien is namens klager door zijn raadsvrouw - die de betreffende dvd’s inmiddels in haar bezit heeft
- onweersproken aangevoerd dat een dergelijke afbeelding niet op de dvd’s staat. Ten slotte overweegt de beroepscommissie dat moet worden aangenomen dat het afnemen van klagers baan als keukenhulp bedoeld is als sanctie. Gelet op het vorenstaande zal
het beroep van klager gegrond worden verklaard en zal de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd. Het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. Aan klager zal een tegemoetkoming worden toegekend van € 7,50 per dag dat hij is opgesloten in
een andere verblijfsruimte dan een strafcel.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 22,50.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. F.G. Bauduin, voorzitter, mr. dr. H.K. Fernandes Mendes en mr. Th. E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 6 augustus 2012

De voorzitter is buiten staat deze uitspraak te ondertekenen.

secretaris voorzitter

Naar boven