Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1720/GB, 6 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1720/GB

Betreft: [klager] datum: 6 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.J. Sol, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 31 juli 2010 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg. Op 13 april 2012 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is overgeplaatst omdat hij op 25 en 26 maart 2012 een conflict met een medegedetineerde had. Dit conflict is uitgelopen op een handgemeen. Klager is van mening dat de medegedetineerde het
conflict heeft veroorzaakt en heeft dan ook beklag ingediend. Uit de beslissing van de selectiefunctionaris is niet gebleken dat er een onderzoek is verricht naar de toedracht van het conflict. Om die reden is de beslissing niet gebaseerd op feiten en
derhalve onvoldoende gemotiveerd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft fysiek geweld gebruikt jegens een medegedetineerde en aangegeven niet meer op dezelfde afdeling te willen verblijven met deze medegedetineerde. Klager
wilde
niet meer meewerken aan een oplossing. Hij heeft hierdoor de orde, rust en veiligheid van de inrichting ernstig verstoord. Klager geeft in bezwaar aan dat hij vanwege bezoek in de locatie Torentijd is geplaatst. Hij ontvangt hier echter alleen
maandelijks bezoek van een vrijwilliger. In het selectieadvies van de inrichting heeft klager kenbaar gemaakt dat bij overplaatsing zijn voorkeur uitging naar de p.i. Krimpen aan den IJssel. Klager is dus in de inrichting van zijn voorkeur geplaatst.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Krimpen aan den IJssel is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over zijn gedrag in de locatie Torentijd verstrekte gegevens, in aanmerking kwam voor overplaatsing. Voorts heeft de selectiefunctionaris bij de beslissing om klager
over
te plaatsen naar de p.i. Krimpen aan den IJssel rekening gehouden met de inrichting van klagers voorkeur.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van P.A.M. Peters, secretaris, op 6 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven