Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1822/GB, 6 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1822/GB

Betreft: [klager] datum: 6 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G. Palanciyan, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 juni 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de locatie Westlinge ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 7 november 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring
(h.v.b.) van de locatie Havenstraat te Amsterdam. Op 4 mei 2012 is hij geplaatst in paviljoen A van de locatie Westlinge, een inrichting als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is een first offender ,die ten onrechte is veroordeeld. Klager en zijn vrouw hebben geen wrok tegen het slachtoffer. Het slachtoffer heeft klager en zijn vrouw opgezocht en bedreigd.
Hiervan hebben zij aangifte gedaan. Het is niet aannemelijk dat het slachtoffer enig risico loopt. De reclassering heeft slechts summier met klager gesproken. De reclassering beschikt ook over weinig informatie over klager en zijn vrouw. Hieruit blijkt
dat er weinig vertrouwen bestaat in de inhoud van de rapportage van de reclassering. Door de bedreigingen en de detentie van klager ondervindt klagers vrouw psychische problemen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. In het selectieadvies van de directeur van de locatie Havenstraat wordt geadviseerd klager te plaatsen in een normaal beveiligde inrichting met een regime van algehele
gemeenschap. Hierbij is bepalend geweest het negatieve advies van de reclassering over een plaatsing in een inrichting met mogelijkheden voor regimair verlof. Bij klager is sprake van een beperkt zelfinzicht en mogelijke wrok jegens het slachtoffer.
Gelet op de namens klager in beroep aangevoerde standpunten, gaat er ook een dreiging uit van de slachtoffers naar klager en zijn vrouw. De selectiefunctionaris dient bij zijn beslissing rekening te houden met de veiligheid van betrokkene zelf en de
veiligheid van slachtoffers. Met de huidige gegevens kan klager niet in aanmerking komen voor fasering.

4. De beoordeling
4.1. Paviljoen A van de locatie Westlinge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de rapportage van de reclassering, vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau. De reclassering kan vanwege de
mogelijk aanwezige wrokgevoelens bij klager jegens het slachtoffer en de aantasting van de eer van klager, niet met zekerheid stellen dat er tijdens regimesgebonden verloven geen ongewenste confrontatie met het slachtoffer zal plaatsvinden. Het beroep
zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 6 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven