Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1683/GB, 3 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:03-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/1683/GB

Betreft: [klager] datum: 3 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J.P. van Gils, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 mei 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 juni 2011 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Boschpoort Breda. Op 22 maart 2012 is hij geplaatst in de gevangenis van de p.i. Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil geplaatst worden in een (zeer) beperkt beveiligde inrichting ((z.)b.b.i). Klager is geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis van de p.i. Vught, omdat er (onder meer) geen reclasseringsrapportage omtrent klager voorhanden zou zijn.
Inmiddels is er een reclasseringsadvies uitgebracht, welk advies op 30 maart 2012 met klager is besproken. In dat advies wordt aangegeven dat het wenselijk is om vanuit detentie stabiliteit te creëren op het gebied van huisvesting, inkomen en een
eventuele behandeling. Dit zou kunnen worden bereikt door plaatsing bij de stichting Exodus. Klager heeft met die stichting inmiddels een intakegesprek gevoerd. De aanvraag voor begeleid wonen kon, in verband met het ontbreken van dat
reclasseringsadvies, door Exodus nog niet verder in behandeling worden genomen. De beslissing op het bezwaarschrift is genomen na de totstandkoming van het reclasseringsadvies. Nu de selectiefunctionaris zich bij zijn beslissing op het bezwaarschrift
enkel heeft gebaseerd op het selectieadvies en geen rekening heeft gehouden met andere feiten en omstandigheden die toen bekend waren, is die beslissing onzorgvuldig genomen. De selectiefunctionaris heeft opmerkingen gemaakt omtrent klagers
functioneren
in de inrichting. Dat gedrag van klager is evenwel niet zodanig geweest, dat dit heeft geleid tot disciplinaire straffen of ordemaatregelen. Ook heeft klager nooit positief gescoord op het gebruik van verdovende middelen. Klager herkent zich dan ook
niet in het in de selectiebeslissing geschetste gedrag. Volgens klager staat zijn gedrag een overplaatsing naar een (z.)b.b.i. niet in de weg. In een (zeer) beperkt beveiligd regime zal klager gemakkelijker om kunnen gaan met zijn smetvrees en dan
zullen er minder punten ter discussie staan. Verzocht wordt het beroep gegrond te verklaren met veroordeling van de Minister in de proceskosten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van het selectieadvies van de directeur van de locatie De Boschpoort Breda is klager geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis van de p.i. Vught. In beroep worden namens klager drie gronden aangevoerd. Klager stelt dat hij in verband
met zijn smetvrees beter op zijn plaats zou zijn in een (z.)b.b.i. Er is evenwel geen medische noodzaak om klager op grond van die smetvrees in een dergelijke inrichting te plaatsen.
Klager is zich niet bewust van enig laakbaar gedrag. Klagers beleving met betrekking tot zijn functioneren in Breda komt niet overeen met wat daaromtrent in het selectieadvies staat vermeld. Anders dan gesteld wordt over de grond van het niet
accepteren
van klager door de stichting Exodus, is ook klagers bewerkelijke functioneren daarvoor aanleiding geweest. Klager heeft meer psychische begeleiding nodig dan bij Exodus kan worden geboden.
De beslissing op het bezwaarschrift zou niet zijn onderbouwd. In zowel de selectiebeslissing als in de beslissing op het bezwaarschrift is door de selectiefunctionaris uitvoerig inhoudelijk ingegaan op de gronden om klager niet te plaatsen in een
(z.)b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de p.i. Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat de selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over zijn gedrag en zijn persoonlijkheid verstrekte gegevens, vooralsnog niet in aanmerking komt voor plaatsing in een inrichting
met een (zeer) beperkt beveiligingsniveau.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 3 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven