Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/1060/GA, 31 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:31-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 12/1060/GA

betreft: [klager] datum: 31 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

gericht tegen een uitspraak van 19 maart 2012 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 juli 2012, gehouden in de locatie De Karelskamp te Almelo, zijn gehoord [...] en [...], respectievelijk plaatsvervangend vestigingsdirecteur en juridisch medewerker bij de p.i. Ter Apel. Hoewel voor klagers
vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de beslissing om het sportmoment te beëindigen en klager in te sluiten.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend van € 5,=, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt ter zitting als volgt toegelicht. Klager kwam later aan bij het sportveld omdat hij eerst bezoek had. Op het moment dat klager aankwam, heeft de sportinstructeur de
opdracht gegeven om een partijtje te gaan voetballen. De gedetineerden hebben deze opdracht geweigerd en bleven op het doel schieten. De sportinstructeur heeft later nogmaals dezelfde opdracht gegeven, maar ook de tweede keer werd de opdracht niet
opgevolgd. Daarop heeft de sportinstructeur besloten het sportmoment te beëindigen. De gedetineerden zijn vervolgens ingesloten. Tijdens het luchtmoment kunnen gedetineerden soms vrij voetballen, maar tijdens het sportmoment moeten de gedetineerden de
aanwijzingen van de sportinstructeur opvolgen.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 48, tweede lid, van de Pbw heeft de gedetineerde gedurende ten minste tweemaal drie kwartier per week recht op lichamelijke oefening en het beoefenen van sport, voor zover zijn gezondheid zich daar niet tegen verzet. De directeur
dient ervoor te zorgen dat de daarvoor in aanmerking komende functionarissen in de genoemde activiteiten kunnen voorzien. Indien aan dit recht invulling wordt gegeven door een sportinstructeur, dienen de instructies van deze functionaris door de
gedetineerden te worden opgevolgd. Wordt het gezag van de sportinstructeur niet gerespecteerd doordat de instructies niet worden opgevolgd, dan doet zich een situatie voor die onverenigbaar is met de orde en veiligheid in de inrichting en kan de
directeur beslissen tot het opleggen van een disciplinaire straf.

In het onderhavige geval is naar het oordeel van de beroepscommissie voldoende aannemelijk geworden dat de door de sportinstructeur herhaaldelijk gegeven instructie een partij te spelen door de groep gedetineerden die aan het sporten was, waartoe ook
klager behoorde, niet is opgevolgd. Nu daarmee het gezag van de sportinstructeur is aangetast, heeft zich een situatie voorgedaan die onverenigbaar is met de orde en veiligheid in de inrichting. De namens de directeur genomen beslissing om het
sportmoment te beëindigen en om de betrokken gedetineerden in te sluiten, kan naar het oordeel van de beroepscommissie derhalve niet worden aangemerkt als onredelijk en onbillijk. De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van
de
beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 31 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven