Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/0774/GA en 12/0765/GA, 30 juli 2012, beroep
Uitspraakdatum:30-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 12/774/GA en 12/765/GA

betreft: [klager] datum: 30 juli 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught en

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 februari 2012 van de beklagcommissie bij de p.i. Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 juli 2012, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door mw. mr. E.A. Blok, optredend als vervanger van mr. W.J. van Bel, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur, namens [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft door de directeur opgelegde toezichtmaatregelen in verband met klagers plaatsing op de lijst GVM in de periode van 21 november 2011 tot 12 maart 2012.

De beklagcommissie heeft het beklag ter zake van de nummers VU 2011/002631 (periode van 21 november 2011 tot 19 december 2011), VU 2011/002934 (periode van 19 december 2011 tot 2 januari 2012), VU 2012/000090 (periode van 2 januari 2012 tot 16 januari
2012) en VU 2012/000194 (periode van 16 januari 2012 tot 13 februari 2012) ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
De beklagcommissie heeft het beklag met nummer VU 2012/000371 (periode van 13 februari 2012 tot 12 maart 2012) gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven en een tegemoetkoming toegekend van €50,=.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is vanuit Curaçao naar Nederland gekomen. In Bonaire wilden ze de overgeplaatste gedetineerden niet terug. In de p.i. Vught is hij in eerste instantie op de afdeling voor beperkt gemeenschapsgeschikte gedetineerden geplaatst. Op 18 november 2011
is hij naar de gevangenis met een regime van algehele gemeenschap overgeplaatst. Eerst op unit 7 en na een week op unit 6. Klager is sinds 21 juli 2006 gedetineerd. Hij heeft nooit wat gedaan. Hij heeft niets te maken met een vuurwapen of een poging
tot
ontvluchting. Sinds oktober 2009 staat hij op de GVM-lijst met risicoprofiel hoog. Klager heeft nooit gehoord van een GVM-lijst op Curaçao. Zijn gedrag is altijd goed, dat zegt de directeur ook. Klager verblijft inmiddels sinds 20 juni 2012 in locatie
De Schie en heeft meer maatregelen dan ervoor. Klager heeft te horen gekregen dat zijn risicoprofiel is verlaagd naar verhoogd.

Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt aan de hand van een pleitnotitie als volgt, zakelijk en puntsgewijs weergegeven, toegelicht.
Vanuit Curaçao is aan het ministerie van justitie medegedeeld dat klager aldaar de status hoog had op de GVM-lijst. Klager was hiermee niet bekend, er zijn geen stukken ter onderbouwing en ook de directeur heeft eerder aangegeven niet over die
informatie te beschikken.
Klagers GVM-status is pas in juni 2012 in het operationeel overleg besproken, terwijl was toegezegd dat dit in februari 2012 zou gebeuren. Enige stukken uit het operationeel overleg ontbreken.
Er was alleen een brief beschikbaar van de autoriteiten op Curaçao. Vertaling van deze brief leerde dat er slechts in stond dat alle gedetineerden op Curaçao die eigenlijk afkomstig waren van Bonaire zouden worden overgeplaatst naar Nederland.
Klager gedraagt zich goed, dat wordt beaamt door de directeur.
In de circulaire Beleid gedetineerden met een vlucht-/maatschappelijk risico d.d. 18 oktober 2010 wordt bepaald dat het besluit van de vestigingsdirecteur tot het opleggen van maatregelen voldoende onderbouwd dient te zijn en uit jurisprudentie van de
RSJ blijkt dat een enkele verwijzing naar de plaatsing op de GVM-lijst niet voldoende is. De beslissing tot oplegging van de maatregelen is onvoldoende onderbouwd alsmede genomen op onjuiste gronden en op basis van onjuiste en niet verifieerbare
informatie. Klager verzoekt de beroepscommissie het beroep van de directeur ongegrond te verklaren, zijn beroep gegrond te verklaren en hem een vergoeding toe te kennen.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van de uitspraak van de beklagcommissie is op 16 maart 2012 een nieuwe beslissing genomen, echter niet in de plaats van de beslissing van 13 februari 2012.
De directeur heeft de beschikking over de notulen van het operationeel overleg van 15 februari 2012 waaruit blijkt dat klager toen wel is besproken, alleen niet inhoudelijk. Op grond van de circulaire Beleid gedetineerden met een
vlucht-/maatschappelijk
risico vindt elke zes maanden een periodieke bespreking plaats. Klagers status hoog op de GVM-lijst is verlengd in afwachting van bericht van het Bureau internationale aangelegenheden. Klager is in juni 2012 weer besproken en toen is zijn status
verlaagd. In de tussentijd heeft de directeur gekeken naar een verlichting van de maatregelen. Zo is het individuele bezoek gewijzigd in gezamenlijk bezoek en is de celinspectie naar een periodieke controle bijgesteld. De directeur beaamt dat er op
klagers gedrag weinig op te merken valt in negatieve zin. De maatregelen zijn voortgezet vanwege de mediagevoeligheid. Klager is met een aantal anderen met een hoop bombarie naar Nederland gekomen. De verlaging van de status op de GVM-lijst gaat
stapsgewijs.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager op 29 september 2011 in de p.i. Vught is geplaatst op een afdeling voor beperkt gemeenschapsgeschikte gedetineerden. Op 18 november 2011 is hij overgeplaatst naar een gevangenis met een regime van algehele
gemeenschap. Onbestreden is dat er op klagers gedrag sinds zijn plaatsing in de p.i. Vught niets aan te merken valt. De beroepscommissie acht de oplegging van de toezichtmaatregelen gedurende de periode nadat klager op 18 november 2011 van de afdeling
voor beperkt gemeenschapsgeschikte gedetineerden was overgeplaatst naar de gevangenis met een regime van algehele gemeenschap tot 2 januari 2012 op zichzelf bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet onredelijk of onbillijk.
Bij gebreke van enige aanvullende informatie en in aanmerking genomen dat de enkele verwijzing naar de plaatsing van klager op de GVM-lijst als motivering niet voldoende is alsmede gezien het goede gedrag van klager, moeten de toezichtmaatregelen vanaf
2 januari 2012 tot 12 maart 2012 bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Dit betekent dat het beroep van de directeur ongegrond zal worden verklaard. Het beroep van klager wordt gegrond
verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie wordt vernietigd en het beklag met nummers VU 2012/000090 en VU 2012/000194 wordt alsnog gegrond verklaard. De beroepscommissie acht een tegemoetkoming ter zake aangewezen en zal deze vaststellen op
€75,=.
Het beroep van klager wordt voor het overige ongegrond verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie voor wat betreft het beklag met nummer VU 2012/000371.
De beroepscommissie verklaart het beroep van klager gedeeltelijk gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag met nummers VU 2012/000090 en VU 2012/000194 alsnog gegrond. Zij kent klager een tegemoetkoming toe van
€75,=.
Zij verklaart het beroep van klager voor het overige ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit C.J.G. Bleichrodt, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. R.W. van Zuijlen, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 30 juli 2012

secretaris voorzitter

Naar boven