Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 12/2254/GB, 9 augustus 2012, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 12/2254/GB

Betreft: [klager] datum: 9 augustus 2012

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 juli 2012 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 20 augustus 2012 te melden in het Justitieel Medisch Centrum Haaglanden (JMC) van de locatie Scheveningen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 21 december 2011 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 dagen en 14 dagen principale hechtenis. Voornoemd arrest is onherroepelijk geworden op 5 januari 2012. Op 2 februari 2012 heeft klager schriftelijk verklaard
gevolg
te zullen geven aan een oproep zich in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) te melden. Op 28 februari 2012 is klager opgeroepen om zich op 2 april 2012 te melden in de b.b.i. van de locatie De Kruisberg te Doetinchem. Bij brief van 12 maart 2012
is klager bericht dat het Bureau Individuele Medische Advisering (BIMA) bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie om advies zal worden gevraagd en dat de oproep aan klager zich op 2 april 2012 te melden, vervalt. Op 2 juli 2012 is klager opgeroepen
om zich op 20 augustus 2012 te melden in het JMC van de locatie Scheveningen.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager verzoekt om uitstel van zijn meldplicht tot januari 2013 in verband met zijn gezondheid. Hij heeft een slechte gezondheid en hij is slecht ter been vanwege een auto-ongeluk. Hij wil in 2012
naar Turkije gaan om zich daar verder te laten onderzoeken. Klager ligt al vier jaar lang in bed en is afhankelijk van anderen, hetgeen hij heel erg vindt. Hij kan bijna niets meer zelf. Klager geeft aan dat hij enorm veel spijt heeft van de dingen die
hij in zijn leven heeft gedaan, maar hij kan het niet meer ongedaan maken. Voor zijn gevoel is hij heel erg gestraft. Hij kan niet meer beter worden, maar hij wil dit jaar graag gebruiken om zoveel mogelijk te herstellen. Klager zou ook een geldbedrag
willen betalen als hij zijn gevangenisstraf niet hoeft te ondergaan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager verzoekt om uitstel van zijn meldplicht, omdat zijn gezondheid steeds verder achteruit gaat en hij van plan is om in augustus 2012 naar Turkije te gaan om een
medische behandeling te ondergaan. Volgens de selectiefunctionaris vormt klagers gezondheidssituatie geen reden om hem uitstel van zijn meldplicht te verlenen. Nog afgezien van het feit dat klager de verslechtering van zijn gezondheidssituatie niet
heeft onderbouwd, is hij opgeroepen zich te melden in het JMC. Dit betreft een locatie waar klager alle medische verzorging en behandeling zal ontvangen die hij nodig heeft. Derhalve is er geen reden om aan klager uitstel te verlenen om hem in de
gelegenheid te stellen in Turkije medische hulp te zoeken.

4. De beoordeling
4.1. Het JMC is (onder meer) een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een inrichting voor opvang als bedoeld in artikel 19 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling).

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Klager, die als zelfmelder moet worden aangemerkt, komt op grond van artikel 3, eerste lid, van de Regeling, in aanmerking voor plaatsing in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau. Nu de Medisch
Adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie klager, gezien de zorgbehoefte, alleen geschikt heeft geacht voor plaatsing in het JMC, kan klager, gelet op het bepaalde in artikel 19, aanhef en onder c, van de Regeling, geplaatst worden in het
JMC. De beroepscommissie acht voldoende aannemelijk dat aan klager in het JMC alle benodigde medische zorg op een verantwoorde wijze kan worden geboden. Gelet daarop is er geen aanleiding om klager uitstel toe te staan voor het ondergaan van de hem
opgelegde vrijheidsstraf zodat hij zich in Turkije kan laten onderzoeken of behandelen. Dit maakt dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit, mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 9 augustus 2012

secretaris voorzitter

Naar boven